Us recordem que l’oficina de farmàcia està obligada a tenir fulls de queixa, reclamació i denúncia a disposició dels usuaris, segons regula el Decret 121/2013, de 26 de febrer.

Els models de fulls de reclamació dels quals s’ha de disposar, que adjuntem, són els que publica aquest Decret, i no es poden fer servir cap altres.

També adjuntem el model de cartell per als establiments que han de tenir aquests fulls a través del qual s’informa als usuaris de que es disposa d’aquest full. S’han de tenir en un lloc visible de la farmàcia, amb el telèfon de l’autoritat de consum.

Pel que fa a la tramitació dels diferents tipus de documents, els fulls de reclamació tindran tres exemplars: un per al professional, un altre per a l’usuari i un per a l’Administració.

Respecte la queixa o reclamació, l’usuari l’haurà d’entregar al professional i aquest haurà de donar una explicació abans d’un mes. Transcorregut aquest termini, existeixi o no resposta per part del professional, l’usuari pot dirigir la seva petició al centre més proper més Consum (Ajuntament, Consell Comarcal o Agència).

Si es tracta d’una denúncia, es deriva al col·legi professional i s’obre el tràmit administratiu, que pot acabar en sanció administrativa.

S’adjunta: