La Federació empresarial demana més pes de l’oficina de farmàcia, com a agent decisiu de la cadena sanitària

FEFAC ja va mostrar el seu posicionament sobre el projecte de model: Comunicat de premsa

FEFAC ha presentat al·legacions als documents elaborats pel Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, relatius al projecte de nou Model d’Atenció Sanitària Integrada a les persones que viuen en centres residencials per a gent gran. Les resumim a continuació.

Respecte del titulat Model d’atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya, manifestem el següent:

  • El nou model preveu l’atenció farmacèutica a residències a través dels centres d’atenció primària – fet que no està recollit per la normativa catalana ni estatal -, sense referir-se a les oficines de farmàcia com a un agent assistencial necessari per a l’aplicació del model que es pretén instaurar.

Per tant, FEFAC considera que no es confereix a les oficines de farmàcia una posició necessàriament cabdal en la prestació de l’assistència farmacèutica a la població, ni s’aprofita l’extraordinària capil·laritat i proximitat de la xarxa d’oficines de farmàcia.

  • Es presenta el model de compres centralitzades i de prestació assistencial des dels serveis de farmàcia com una millora de la relació cost-eficiència de la despesa pública, sense que consti al document cap anàlisi econòmic sobre l’increment dels costos de transport, els costos logístics i els costos de contractació de personal que el nou model comportaria per al sistema públic. Seria necessari un estudi comparatiu, tenint en compte els costos directes i indirectes associats als dos models.
  • El document omet qualsevol referència a les residències de titularitat privada, a les quals també s’aplicarà el nou model, per tant, caldria reformular-lo perquè reflecteixi la realitat del sector i fer propostes d’adaptació del model en funció de la capacitat de les residències.
  • S’observa al llarg de tot el document una manca de definició del règim econòmic del model d’atenció farmacèutica a la població internada en residències i no s’explica en què consistirà el sistema de tarifes en la provisió dels medicaments.

Cal definir i quantificar els elements integrants de la tarifa a satisfer als farmacèutics (ja siguin de Servei de Farmàcia o d’oficina de farmàcia), que haurà de cobrir el cost de la prestació dels serveis i la retribució que els ha de correspondre pels serveis professionals que prestin a favor del model.

  • Pel que fa a les compres centralitzades, no queda clar si les oficines de farmàcia també hauran de seguir aquest sistema. Des de FEFAC es considera que haurien de quedar-hi excloses.
  • FEFAC entén que les oficines de farmàcia que assisteixin a una residència haurien d’estar ubicades a la mateixa ABS que aquesta, a excepció de quan la residència no pugui arribar a un acord amb una oficina de farmàcia de la seva ABS.

Habilitar i potenciar la prestació d’assistència farmacèutica des dels serveis de farmàcia d’assistència primària va en detriment d’un principi general del sistema, en afectar a la proximitat entre el pacient i el prestador d’assistència farmacèutica i el grau de qualificació del professional que presta el servei assistencial.

  • En virtut de l’Ordre SST/366/2018, de 5 d’abril, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, determina que les oficines de farmàcia també estan autoritzades a adquirir productes de nutrició enteral (NED), pel que caldria adaptar-hi el contingut del document.
  • Existeix una discordança entre la població objecte que es defineix en el document marc d’Atenció Sanitària (essent aquí les persones que viuen en residències per a la gent gran) i en el d’Atenció Farmacèutica (on es fa referència a la població que viu en residències). Cal entendre-ho com les persones que viuen en residències per a la gent gran.
  • És necessari assegurar que el model proporcioni igualtat de mitjans/eines de suport als diferents agents/nivells assistencials que hi intervenen, atès que, per exemple, les farmàcies comunitàries no tenen accés a història clínica, e-cap o guies.

FEFAC ja ha manifestat públicament amb anterioritat la seva disconformitat amb el fet d’excloure les oficines de farmàcia de la prestació farmacèutica a residències de persones grans, amb el comunicat de premsa del passat 23 de març (+info posicionament FEFAC sobre residències).