Després de pràcticament un any de negociacions l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) i els Sindicats més representatius del sector UGT, CCOO i ASATEF han arribat, finalment, a un acord definitiu sobre el Conveni 2018-2019.

Conveni Col·lectiu de Treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per a l’any 2018-2019.

Ja des del 30 de maig passat existia un preacord entre les parts negociadores que ha estat definitivament ratificat i consolidat amb la signatura del Text del Conveni aquesta mateixa setmana.

El procés negociador ha estat llarg i no exempt de les lògiques i naturals tensions i discrepàncies que tota negociació d’un Conveni Col·lectiu de treball sempre comporta, si bé les organitzacions signants han anat lentament superant els successius i naturals entrebancs que han anat apareixent en la negociació.

Finalment s’ha aconseguit un acord unànime en la negociació col·lectiva del sector apostant per la moderació, la responsabilitat, i en definitiva, per l’estabilitat del nostre sector d’Oficines de Farmàcia, massa castigat en anys precedents i en permanent repte de reinvenció professional per tal d’adaptar-se als nous escenaris que ja es deixen sentir en tota Europa en relació amb el servei sanitari-farmacèutic i el rol que deu assolir l’Oficina de Farmàcia com a element estructural integrant del sistema sanitari públic.

Aspectes més rellevants/canvis/novetats del Conveni Col·lectiu de Treball d’Oficines de Farmàcia de Barcelona per als anys 2018 i 2019

I).- Vigència.

El Conveni signat té una vigència de 2 anys (des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019), i expirarà el 31 de desembre del present any 2019.

II).- En matèria de Classificació Professional.

Es manté sense canvis la regulació del Conveni anterior 2014-2017.

III).- En matèria de Jornada efectiva de Treball.

Es manté, durant la vigència del Conveni 2018-2019, la Jornada Anual efectiva de treball en 1.804 hores/any de treball efectiu.

IV).- En matèria de Permisos i Llicències en el treball.

Com a conseqüència de les recents modificacions legals dels Arts. 37.3, 45 i 48 de l’Estatut dels Treballadors establint la suspensió del contracte de treball per “paternitat”, ha quedat suprimit en el nostre Conveni el “Permís retribuït de dos dies per naixement de fill” que afectava als pares.

En tota la resta es manté la mateixa regulació ja existent i provinent del Conveni anterior 2014-2017.

V).- En matèria Retributiva. Es manté la mateixa estructura retributiva del Conveni anterior.

Taules Salarials: Quanties Retributives

 1. Any 2018. Es mantenen els nivells/quanties retributives consolidades a 31/12/2017 (No hi ha augment Salarial, veure Taula Salarial 2018). Com a conseqüència de l’aprovació del Conveni, no es meriten diferències retributives ni salarials de cap altra tipus per a l’any 2018. (Vegeu Taula Salarial 2018 Annexa.)
 2. Any 2019:

  A ) Retribucions / Taules Salarials: Increment del 2,50% sobre Taules Salarials (SB i CPers-Exprimavera) 2018 (actualitzades amb l’índex de l’1,5%) i amb efectes d’1/1/2019, per a l’any 2019. (Veure Taula Salarial 2019).
  El pagament de les diferències que resultin de l’aplicació retroactiva a 1 de gener de 2019 de la Taula Salarial de 2019 es farà per les Empreses amb data límit de dos mesos a comptar des de la publicació del Conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  B ) Incentiu Variable (I.V.): Amb efectes des de l’1 de juliol de 2019 s’estableix un “Incentiu” mensual del 0,5% calculat sobre el SB de Taules (i també sobre el CFP en el cas del/es treballadors/es que ho tinguessin reconegut/consolidat) que serà variable i es meritarà mensualment, sempre que, en el mes de referència, es compleixin pel treballador/a, conjuntament, les dues condicions següents: a) No superar el nombre de tres faltes de puntualitat i/o assistència al treball en el mes, i b) No haver comès, en el mes de referència, més de cinc incompliments de les obligacions de fitxatge en el sistema de registre de jornada/horari habilitat per l’empresa d’acord amb el que disposa en l’Art.34.9 de l’Estatut dels Treballadors.

  Fins al 31.12.2019 la meritació i percepció, quan correspongui, d’aquest Incentiu Variable (I.V.) queden vinculades a les condicions/paràmetres a) i b) abans esmentats.

  A partir de l’1 de gener de 2020 la meritació i percepció de l’Incentiu Variable (I.V.) quedaran vinculades a nous paràmetres/condicions relacionades amb el compliment d’objectius de qualitat en el treball i serveis a les Oficines de Farmàcia. Les parts signatàries queden obligades i compromeses a determinar i fixar a través de la Comissió Negociadora del CC els nous paràmetres/condicions de qualitat en el treball i servei a les Oficines de Farmàcia i de meritació i percepció de l’I.V. durant l’últim trimestre de 2019.

  En cas de no arribar a un acord al respecte en el si de la Comissió Mixta, es continuaran aplicant els mateixos paràmetres/criteris de paràgraf anterior.

 3. Gratificació Especial Signatura Conveni 2019 (GESC-2019). (Columna GESC-2019 Taula Salarial 2019).

  Atesa la inusual durada del procés de negociació del present conveni, i atenent a què en el present conveni no s’estableixen efectes retroactius de cap mena per l’any 2018, les parts han convingut en l’establiment d’aquesta gratificació única, especial i excepcional per a l’any 2019 per raó i ocasió de la signatura del conveni.

  Així, com a gratificació especial i excepcional per la signatura del conveni col·lectiu, les empreses abonaran aquesta paga única i excepcional d’acord amb les següents condicions/circumstàncies:

  Meritaran i percebran aquesta GESC-2019 tots aquells treballadors/es afectats/des pel present Conveni que vinguessin prestant serveis sense solució de continuïtat almenys des de l’1 de gener de 2018 o data posterior i estiguessin en actiu/alta en les empreses en la data de 30 de maig de 2019, sense que la GESC-2019 sigui aplicable a persones que no haguessin prestat servei durant l’any 2018 o que amb anterioritat a aquella data (30/05/2019) haguessin extingit -sigui quina sigui la causa extintiva- una relació contractual laboral prèvia amb qualsevol empresa afectada pel present conveni.

  A) El meritament d’aquesta GESC-2019 ho serà directament proporcional als dos paràmetres següents: a). El temps efectivament treballat durant l’any 2018, i b). La jornada (completa o parcial) de treball efectivament realitzada de tal forma que els valors econòmics reflectits en la columna “GESC-2019” de la Taula Salarial-Annex 1 del Conveni s’han d’entendre referits als treballadors/es que prestessin serveis a “jornada completa” i que haguessin prestat serveis durant tot l’any 2018.

  B)L’import de la GESC-2019, referit a la jornada completa serà, per a cada Grup/lloc de Treball el que hi consta en la columna “GESC-2019” de l’Annex 1 del Conveni.
  Les empreses disposaran d’un termini màxim fins al 31 d’octubre de 2019 per fer el pagament de la GESC-2019, i podrán abonar l’import que en cada cas correspongui mitjançant un únic pagament o prorratejadament cada mes fins al 31/10/2019.

El text dels Acords i del Conveni signat es troben ja en tramitació davant l’Autoritat Laboral competent (Direcció Gral de Relacions Laborals del Dep. Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya) per al seu legal dipòsit, registre i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AFB
Barcelona a 2 d’agost de 2019

Conveni Col·lectiu de Treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per a l’any 2018 i 2019.