D’acord amb els Estatuts de la nostra Federació, la Junta Directiva ha acordat en sessió del passat 27 de juliol, celebrar l’Assemblea General Ordinària de socis de FEFAC el pròxim dia 3 de novembre a les 16:30 hores.


Dia: 3 de novembre de 2021
Hora 16:30 hores
Celebració: L’Assemblea es celebrarà per mitjans telemàtics a través de l’eina TEAMS en virtut d’allò establert en el Reial Decret‐llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisis sanitària ocasionada per la COVID‐19.

ORDRE DEL DIA

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea General Ordinària de
    Socis (2020)
  • Informe de Presidència 2021
  • Liquidació del pressupost 2021
  • Presentació, i aprovació si s’escau, del Pressupost de 2022
  • Precs i preguntes

Es prega confirmar assistència (noms, cognoms i un correu electrònic) al telèfon 93 323 24 22 o per e‐mail (fefac@fefac.cat). El dia d’abans, 2 de novembre, s’enviarà als assistents un enllaç per connectar‐se. Aquest es farà arribar al correu electrònic facilitat a l’hora de confirmar assistència.

Descarrega la convocatòria