Tributació de les fórmules magistrals que una oficina de farmàcia subministra a una altra oficina de farmàcia.

L’oficina de farmàcia tributa, a efectes d’IAE, per l’epígraf 652.1 sota el concepte de “comerç a la petita de productes farmacèutics”.

El farmacèutic, en ser persona física, tributa a efectes d’IVA en el Règim Especial de Recàrrec d’Equivalència. Per tant, en l’adquisició dels productes químics que són la base per l’elaboració de fórmules magistrals, així com la seva dispensació a particulars o consumidors finals, estan sotmeses a Recàrrec d’Equivalència.

El tipus impositiu d’IVA aplicable als medicaments d’ús humà, així com les fórmules galèniques, fórmules magistrals o preparats oficinals és del 4%.

A efectes de l’epígraf 652.1 de l’IAE les fórmules magistrals estan incloses com lliurament de medicaments als seus clients.

Ara bé, si el lliurament de les fórmules magistrals té com destinatària una altra oficina de farmàcia, l’epígraf 652.1 d’IAE no li permet realitzar aquesta activitat i, per tant, haurà de donar-se d’alta en l’epígraf 835, sota el concepte “farmacèutics, activitat professional”.

Per tant, per aquesta activitat professional que li permetrà la dispensació de fórmules a altres oficines de farmàcia, el farmacèutic haurà d’emetre factura amb IVA al tipus del 4%, serà subjecte passiu d’IVA i haurà de presentar declaració trimestral d’IVA per les vendes de les fórmules magistrals a altres oficines de farmàcia.

Tanmateix recordar que si les vendes d’aquestes fórmules magistrals a altres oficines de farmàcia superen el 20% de les vendes totals, quedarà automàticament exclòs del Règim Especial del Recàrrec d’Equivalència, perquè no compleix el requisit legal de què més del 80% de les vendes es faci a particulars o consumidors finals.

Aquesta nota s’emet a l’empara del criteri establert per la Direcció General de Tributs en la consulta vinculant V2640-17, de 16 d’octubre de 2017.

Informació elaborada per Buxaderas Advocats S.L.