La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària ha emès un comunicat en referència a algunes anomalies detectades arran de les visites d’inspecció que s’efectuen a les farmàcies i que podrien ser constitutives d’infraccions sancionables. Aquestes fan referència a algunes pràctiques en el subministrament de medicaments a residències. Reproduïm el comunicat a continuació:

Hem detectat, arran de les visites d’inspecció que s’efectuen a les oficines de farmàcia, certes anomalies que podrien ser presumptament constitutives d’infraccions sancionables d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, cosa que podria comportar sancions d’una quantia considerable.

Atès que considerem prioritari prevenir a sancionar, hem considerat beneficiós informar-vos sobre les actuacions o els fets que podrien ser presumptament constitutius d’infraccions:

1. L’existència d’empreses intermediàries, pel que fa a l’atenció farmacèutica, entre determinades oficines de farmàcia i les residències a les quals subministren medicació. En aquest sentit, algunes ofereixen un software per gestionar el funcionament del control dels ingressats a canvi que la dispensació (medicaments i productes sanitaris, Sistemes Personalitzats de Dosificació [SPD]…) es porti a terme per part d’un determinat grup de farmàcies. Les oficines de farmàcia paguen el programa de software que utilitzen les residències a qui subministren medicaments i productes sanitaris. També en molts casos, les oficines de farmàcia han de regalar a les residències material fungible del tipus compreses, sabons, cremes corporals, etc.

Una altra modalitat detectada en alguna oficina de farmàcia consisteix en que unes farmacèutiques autònomes, franquiciades per una empresa, realitzen els serveis de gestió i d’atenció farmacèutica a les residències, però aquests professionals farmacèutics estan contractats per l’oficina de farmàcia.

Aquestes actuacions, d’igual manera que altres tipus de descomptes o regals, que s’ofereixin a les oficines de farmàcia i que indirecta o directament estan relacionades amb la venda o dispensació de medicaments, podrien ser constitutives d’una infracció tipificada com a molt greu d’acord amb l’article 111.2.c)18a del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. D’acord amb l’article 114.1.c) del mateix Reial decret legislatiu 1/2015, les infraccions molt greus comporten, com a mínim, una sanció de 90.001 euros.

2. Com s’ha esmentat en el punt anterior, el subministrament a residències sovint va relacionat amb la preparació d’SPD. És freqüent que l’acompliment de la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb Sistemes Personalitzats de Dosificació, per part de les oficines de farmàcia, no sigui adequat. En uns casos per deficiències de les instal·lacions i/o per la manera de treballar o per mancances documentals. En altres casos, sobretot quan s’utilitzen grans robots, a part de les deficiències anteriors, es desvirtua el concepte primigeni d’SPD de manera que les oficines de farmàcia baixen tota la medicació possible del pla de medicació de cada pacient ingressat en una residència i no la reserven identificada per al pacient concret, sinó que passen a formar part d’un estoc de medicaments ja facturats (no tenen el cupó precinte), que l’oficina de farmàcia utilitza en la preparació indiferenciada de qualsevol altre pacient ingressat a la residència que necessiti algun dels medicaments acumulats en aquest estoc.

A part de presumptes possibles infraccions relacionades amb el transport de medicaments, podríem estar davant també de possibles infraccions tipificades com a greus en l’article 111.2.b) del Reial decret legislatiu 1/2015, abans esmentat, en els apartats:

  • Apartat 21a: Incomplir, les oficines de farmàcia, les exigències que comporta la facturació al Sistema Nacional de Salut dels productes que preveu aquesta Llei.
  • Apartat 37a: Qualsevol acte de l’oficina de farmàcia que indueixi l’usuari a adquirir una quantitat de medicaments superior dins la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut que la realment necessària o que hagi demanat aquest últim.

D’acord amb l’article 114.1.b) del mateix Reial decret legislatiu 1/2015, aquestes infraccions greus comporten sancions que poden anar dels 30.001 euros fins als 90.000 euros.

3. Un tercer tipus de deficiències, sovint concomitant de la preparació d’SPD per compartir l’espai en campanya, són les relacionades amb aspectes estructurals i d’equipament del laboratori en relació amb el compliment del Reial decret 175/2001, de 23 de febrer, pel qual s’aproven les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals, com poden ser: l’adequació de les superfícies, la grandària o l’equipament del local, etc.

Informar-vos també que, dins de les competències del Departament de Salut, està previst impulsar la modificació de determinats aspectes reglamentaris i actualitzar o redefinir algunes guies com, per exemple, la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb Sistemes Personalitzats de Dosificació.