FEFAC ha dirigit una denúncia al Departament de Salut de Catalunya amb motiu de la promoció de l’assegurança de salut denominada BLUA de SANITAS a través del seu web (+info). En concret, a la campanya promocional publicada a aquest web, s’anuncia el següent:

“Tus medicamentos a mitad de precio”

“Y además te los enviamos a domicilio para mayor comodidad”

FEFAC entén que aquests serveis vulneren greument les previsions del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments.

En relació a la venda de medicaments a meitat de preu, aquesta pràctica suposa una vulneració de l’article 94.1 del text refós, que estableix que els criteris i procediment a la fixació de preus dels medicaments del Sistema Nacional de Salut correspon al Govern.

Pel que fa a la dispensació i enviament a domicili dels medicaments i productes sanitaris, aquesta pràctica contravé l’establert als articles 3.5 i 3.6 del mateix text refós en qüestió, segons els quals està prohibida la venda de medicaments a domicili i qualsevol tipus de venda indirecta al públic i la dispensació de medicaments correspon exclusivament a les oficines de farmàcia i serveis de farmàcia.

Donat que els fets exposats podrien constituir infraccions en matèria de salut pública, FEFAC els ha posat en coneixement del Departament de Salut per tal que exerceixi les seves facultats d’inspecció i control i, si s’escaigués, la seva potestat sancionadora.