El passat dia 11 de desembre, vàrem publicar una informació amb les propostes dels partits polítics sobre Farmàcia de cara a les pròximes eleccions autonòmiques del 21 de desembre (+info).

Avui resumin aspectes destacats dels diferents programes relatius a les pimes, els treballadors autònoms i la morositat. També us informem de les propostes de PIMEC per a les eleccions, que adjuntem.

ERC

Programa

 • Instar a l’adopció d’un Règim simplificat de l’Impost de Societats per a pimes.
 • Programar una reforma del marc fiscal per al treball autònom. Permetre’ls, per ampliar la base de cotització, reduir càrregues inicials, tarifa plana, vacances fiscals i activitat a temps parcial. Possibilitat de diferiment de l’IRPF en els primers anys d’activitat.
 • Mesures específiques de finançament per als projectes empresarials:
  • Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes que afavoreixin la posada en marxa i la consolidació dels seus negocis.
  • Accedir a sistemes alternatius de finançament a través d’àngels inversors dels cercles més propers als treballadors autònoms.
  • Ajuts perquè joves acollits al Programa de Garantia Juvenil es constitueixin com a treballadors autònoms i ajuts per a majors 50 anys
  • Ajuts als treballadors autònoms que contractin joves acollits al Programa de Garantia Juvenil.
 • Revisió i constitució del Consell del Treball Autònom com a fòrum de debat i discussió dels aspectes clau per a la millora del treball autònom a Catalunya.
 • Sobre morositat, ERC aposta per reduir a la meitat el termini mitjà de pagament a proveïdors.

C’s

Programa

 • Establiment d’un sistema d’incentius per a les empreses que prioritzin l’estabilitat laboral i acomiadin menys. Reducció de la temporalitat compensant el cost de la Seguretat Social de les empreses que acomiadin menys dins de cada sector.
 • Mesures per fer la vida més fàcil als autònoms i millorar-los la protecció social. Només pagaran pels dies que treballin, tindran la tarifa plana durant tot un any, les mares autònomes ho tindran més fàcil per a conciliar i tots pagaran menys impostos, atès que poder desgravar el menú del dia i les despeses de subministrament si treballen a casa.
 • Facilitar que els autònoms contractin substituts durant el temps de baixa per no interrompre l’activitat. 
 • Facilitar el relleu generacional dels autònoms que es jubilin perquè no hagin de tancar el negoci.
 • Sobre morositat: Garantir que els proveïdors i els contractistes de la Generalitat cobrin sempre a temps i posar fi a la morositat. La Generalitat tarda gairebé quaranta-cinc dies a pagar les factures. Assegurar el compliment estricte dels terminis legals de pagament a proveïdors.

JUNTS PER CATALUNYA

Programa 

 • Suport absolut a l’emprenedoria, la creació d’empreses i la generació d’ocupació i riquesa. Per exemple, fent cotitzar els autònoms de manera progressiva considerant els ingressos obtinguts.
 • Constituir el Consell Català del Treball Autònom, que serveixi de punt de debat i elaboració de millores polítiques cap al col·lectiu, potenciant la figura de l’autònom.
 • Impulsar la regulació del treball autònom adaptant-lo als nous temps econòmics i tecnològics, i minimitzant la pressió fiscal fins que el projecte no entri en la seva fase de consolidació per garantir un rendiment net equiparable a la RMI.
 • Flexibilitzar l’aportació a la Seguretat Social (RETA) en funció dels rendiments nets en base a tres nivells (els que no superen el SMI; els que estan entre el SMI i 40.000€; i els que superen els 40.000 €).
 • Impulsar les reformes legislatives necessàries (fiscals, laborals, mercantils) per afavorir la competitivitat de les pimes vinculada a la seva dimensió així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.
 • Sobre morositat: Vetllar perquè tant les grans empreses com les administracions públiques compleixin amb els terminis de pagament i així reduir la morositat de les pimes.
   

PSC:

Programa

 • Constitució del Consell del Treball Autònom de Catalunya, integrat per la Generalitat, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives registrades a Catalunya, com a espai de diàleg i consulta per impulsar el conjunt de reivindicacions dels treballadors i definir les línies d’actuació en matèria de treball autònom.
 • Facilitar crèdits a l'activitat dels treballadors autònoms i als emprenedors, tant per impulsar l'inici d'activitats com el seu desenvolupament posterior.
 • Reforç de programes d’ajuda i suport als nous autònoms com la Xarxa Emprèn, millorant els mecanismes i serveis de suport i orientació a les persones emprenedores durant els tres primers anys de vida del negoci.
 • Garantir l’accés al crèdit a les emprenedors i els autònoms, tant en l’inici com en el desenvolupament de la seva activitat i promovent la igualtat de gènere, i implementar mecanismes de seguiment de la gestió dels crèdits atorgats per les societats de garanties, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’agència de competitivitat Acció.
 • Prioritzar el treball autònom i les micropimes en els programes de qualificació davant els canvis tecnològics i el suport en el seu creixement.
 • Sobre morositat: Impuls d’un pla específic de suport a la pime innovadora, que reculli sòlidament una aposta sensible per a les empreses de menys dimensió que mostrin un esperit innovador. Inclourà instruments de finançament específics, lluita contra el frau i la morositat, assegurar la contractació pública la capacitat de les pimes per competir en igualtat de condicions, incentius a la contractació del seu personal innovador, simplificació administrativa i un programa d’integració de les mateixes en els grans ecosistemes innovadors orientats a missions.

CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Programa

 • Desplegar un marc normatiu a favor de les condicions de treball dels autònoms, amb millores tributàries, de les cotitzacions a la Seguretat Social i de pensions per jubilació o incapacitat.
 • Crear línies especifiques d’assessorament i suport tècnic per a persones autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidació i continuïtat.
 • Impulsar, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones autònomes i microcrèdits.
 • Incorporar les persones autònomes al Règim General de cotització a la Seguretat Social, canviant així les formes de cotització perquè responguin als ingressos reals, i tenint accés a totes les prestacions pròpies d’aquest. Possibilitar el pagament trimestral, en lloc de mensual, i analitzar la possibilitat de desenvolupar un règim de cotitzacions a temps parcial.
 • Impulsar una modificació de l’Estatut del Treball Autònom que garanteixi i ampliï els drets de les persones autònomes dependents i, entre d’altres, reguli mecanismes d’organització, representació i defensa d’aquest col·lectiu.
 • Creació d’una banca pública. Cal impulsar un nou model financer que tingui com a prioritat l’interès social davant dels beneficis privats dels accionistes. La creació d’una banca pública constitueix un instrument de poder en mans de l’estat que li permet superar la pressió dels mercats financers privats sobre l’economia nacional, i alhora impulsar polítiques de caràcter social i estratègic.

CUP

Programa

 • Impulsar una reforma fiscal progressiva que gravi les rendes del capital –grans, mitjanes i petites– mentre s’avança cap a una economia al servei de les classes populars.
 • Reforçar els impostos sobre transaccions, successions i patrimoni a fi que siguin impostos realment progressius on l’esforç principal sigui d’aquells qui més tenen i ingressen.
 • Que l’IRPF sigui realment un impost progressiu i, per tant, aquells qui més ingressen paguin més.

PPC

Programa

 • Desenvolupament del Consell Català del Treball Autònom com a taula de diàleg social amb aquest sector tan important a Catalunya.
 • Permetre ajornar el pagament d'impostos autonòmics durant 3 anys per als negocis i les pimes de nova creació.

Propostes de PIMEC per a les eleccions:

La petita i mitjana empresa de Catalunya ha elaborat un document amb les principals propostes de cara a les eleccions, que trobareu en el pdf adjunt.

 • Entre elles, destaquen les que busquen una millora normativa i dels processos administratius, és a dir, adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial i reduir els obstacles que això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana empresa.
 • Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
 • Facilitar la competitivitat i la continuïtat de la petita i mitjana empresa en l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
 • Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
 • Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional, formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització. Reconèixer l’empresa com a agent formador. Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro i petites empreses.
 • Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
 • Evitar la sobreregulació en el Comerç i legislar seguint el principi de la carta europea de la petita empresa (Small Business Act).

 

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank