Són els serveis oferts per Luda adequats a les oficines de farmàcia dins del marc legal vigent relatiu a la distribució, dispensació i ús de medicaments i productes sanitaris?

Luda és una societat de nova creació que ha desenvolupat una plataforma digital destinada a les oficines de farmàcia, amb l’objectiu que tots els establiments farmacèutics que s’adhereixin al sistema actuïn en xarxa per donar compliment a dos serveis o funcions principals:

  • Servei d’interconnexió entre oficines de farmàcia per tal de donar cobertura a desproveïments i/o falta d’estocs de medicaments i productes sanitaris: Luda ofereix un sistema de connexió interna entre oficines de farmàcia a través d’una aplicació informàtica que permet conèixer la disponibilitat de medicaments en temps real en cadascuna de les farmàcies adherides al sistema, amb l’objectiu de cobrir el desproveïment d’un determinat medicament i conèixer el seu nivell d’estoc. El sistema funciona així: un farmacèutic que està atenent a un pacient a qui no li pot dispensar un medicament ja que no el té en estoc, podrà consultar la disponibilitat del medicament a través d’un llistat de farmàcies ordenades per proximitat i adherides a Luda. Si el pacient ho desitja, el farmacèutic podrà reservar-lo a través de la plataforma a la farmàcia que esculli el pacient, que anirà a recollir-lo a la farmàcia escollida.
  • Servei de compra online de medicaments i/o productes sanitaris, a través de l’aplicació de LUDA: El pacient consulta la disponibilitat del medicament a la farmàcia més propera, gestiona la reserva i sol·licita, si així ho estima, l’entrega del medicament per mitjà d’un missatger en la ubicació i/o domicili que designi. El farmacèutic rep a través del sistema la corresponent reserva del medicament, així com observacions i/o consultes plantejades pel pacient. D’altra banda, Luda s’encarrega de la transacció econòmica de la compra i la gestió del transport des de l’oficina de farmàcia seleccionada fins al lloc de destí que indiqui l’usuari.

Consideracions jurídiques del servei de consulta de disponibilitat de medicaments entre farmàcies

La connexió intranet del conjunt de farmàcies a fi de consultar la disponibilitat d’un medicament, i la possibilitat d’efectuar-ne la reserva per tal que el pacient reculli a la farmàcia que si el té disponible és una activitat que s’adequa als principis de dispensació i atenció farmacèutica derivats de l’article 3.5 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (TRLMPS) regulador de la venda a distància i/o a domicili de medicaments i productes sanitaris, estigui o no subjecta la seva dispensació a prescripció mèdica.

La xarxa permet un intercanvi d’informació entre farmàcies, sent el propi client qui finalment recollirà el medicament a la farmàcia de destí, presentant la corresponent recepta mèdica, en cas que el medicament requerit es trobi subjecte a prescripció. La dispensació es produeix de manera presencial i directa entre pacient i farmacèutic, i per tant la funció d’atenció farmacèutica, així com el principi de dispensació de medicaments, resulten garantits. Aquest servei resulta perfectament compatible amb la legislació sectorial d’aplicació. 

Només deixar constància que, en aplicació de la nova regulació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tant el tractament de dades personals facilitades pel client al farmacèutic d’origen, com l’eventual cessió d’aquestes al farmacèutic de destí, haurien de ser objecte de protecció, a fi i efecte de no incórrer en infraccions en aquest àmbit.

Consideracions jurídiques de la aplicació online

El servei consistent en l’adquisició de medicaments a través de l’aplicació Luda i la gestió d’entrega d’aquests a través de l’aplicació mòbil Luda s’ha de qualificar com una venda de medicaments a distància i/o per procediments telemàtics, expressament prohibida per la normativa d’aplicació respecte dels medicaments subjectes a prescripció (Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol)  i limitada a les pàgines web de les oficines de farmàcia respecte dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica (Reial Decret 870/2013).

  • L’article 3 del Reial Decret 870/2013 diu que únicament poden portar a terme la venda a distància de medicaments mitjançant llocs web, les oficines de farmàcia obertes al públic, legalment autoritzades, que hagin efectuat la notificació d’aquesta activitat. L’apartat segon d’aquest article diu que la venda s’ha de dur a terme amb la intervenció del farmacèutic, des de la seva oficina de farmàcia, previ assessorament personalitzat. L’apartat tercer especifica que la venda  de medicaments únicament es pot fer directament des de l’oficina de farmàcia responsable de la dispensació, sense intervenció d’intermediaris.

L’aplicació desenvolupada per LUDA connecta telemàticament el pacient amb el farmacèutic, de manera que aquest últim rep la notificació de l’encàrrec del medicament i les observacions del pacient. En tal sentit, s’observa que l’aplicació procura atendre el principi d’atenció farmacèutica, no obstant, el sistema creat per Luda topa amb el requisit inexcusable de no ser el lloc web de l’oficina de farmàcia creat pel titular de l’oficina de farmàcia.

  • Al mateix temps, l’article 11 del Reial Decret 870/2013 estableix que el transport de medicaments i entrega a l’usuari des de l’oficina de farmàcia fins al domicili indicat per l’usuari, serà responsabilitat de l’oficina de farmàcia. El sistema proposat per Luda pel que fa al transport del medicament que el pacient encarregui a través de l’app mòbil comportaria un risc no assumible per les oficines de farmàcia, atès que aquesta continuaria sent responsable del transport del medicament fins al pacient i de la correcta conservació dels medicaments transportats fins al seu destí.

Per últim, l’app mòbil d’ús particular permet alternativament, que sigui el propi pacient qui es desplaci fins a la farmàcia a recollir el medicament prèviament adquirit a través de l’aplicació. En aquest escenari, l’ús de l’aplicació per cercar la disponibilitat d’un determinat medicament a l’oficina de farmàcia més propera i fer-ne la reserva, no comporta una venda a distància ni la vulneració del principi de lliure elecció de farmàcia per part del pacient (Article 20.4k) de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya.

Informació extreta de la “Nota sobre el règim jurídic d’aplicació dels serveis oferts per Luda a les oficines de farmàcia radicades a Catalunya” elaborada per:

Notícies relacionades: Comunicat del Departament de Salut sobre els serveis de la plataforma tecnològica Luda

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank