Arran dels darrers casos de pràctiques il·legals de distribució de medicaments, sobre les que us hem informat (+info), des de FEFAC hem sol·licitat als nostres assessors legals que ens elaborin una informació bàsica relativa a la normativa sobre aquestes pràctiques, que us facilitem:I.- Les pràctiques de distribució il·legal de fàrmacs detectades consisteixen principalment en la redistristribució de medicaments a empreses distribuïdores.II.- Respecte la qüestió sotmesa a consulta, cal en primer lloc referir-se al règim legal de les Oficines de Farmàcia i a les competències i facultats d’aquestes d’acord amb la normativa vigent.Les Oficines de Farmàcia es configuren legalment com a establiments d’interès públic de caràcter privat, desenvolupant, per tant, des de l’àmbit privat, una funció d’interès públic. Le competències de les Oficines de Farmàcia en l’àmbit de Catalunya s’estableixen per l’article 2.1 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, de Farmàcia de Catalunya, essent aquestes:a)         L’adquisició, custòdia, conservació i dispensació de medicaments i productes sanitaris.b)        L’elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals, d’acord amb els procediments i controls de qualitat establerts.c)         La col·laboració en el control de l’ús individualitzat dels medicaments, a fi de detectar les reaccions adverses que podessin produir-se i notificar-les als organismes responsables de la farmacovigilància.d)        La col·laboració en els programes que promoguin la Administració sanitària o la corporació farmacèutica sobre garantia de qualitat de l’assistència farmacèutica, garantia de qualitat de l’atenció sanitària en general, promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i educació sanitària.e)         La col·laboració amb l’Administració sanitària o la corporació farmacèutica en les següents activitats:Formació i informació dirigides a la resta de professionals sanitaris sobre el medicament;Informació als usuaris del sistema sanitari sobre l’ús correcte del medicament.f)         La realització d’altres funcions de caràcter sanitari, que puguin ser dutes a terme pel farmacèutic que exerceix en l’oficina de farmàcia d’acord amb la seva  titulació.g)        Actuar coordinadament, a nivell d’Àrea Bàsica de Salut, con el equipo d’atenció primària.Dins d’aquesta llista de competències de les Oficines de Farmàcia establertes legalment, que té la naturalesa de númerus clausus, no s’hi comprèn la denominada retrovenda o retrodistribució, és a dir, la venda de medicaments o productes sanitaris per part d’Oficines de Farmàcia a distribuïdores o d’altres agents situats en una baula anterior en la cadena de distribució dels medicaments i productes sanitaris. Per tant, les Oficines de Farmàcia no estan legalment habilitades per dur a terme aquesta pràctica, que cal qualificar d’il·legal. III.- Des d’un punt de vista sancionador, aquesta pràctica s’ha de considerar com una infracció molt greu tipificada a l’Article 102.2.c).12 de la Llei Estatal 29/2006, de 26 de Juliol, de Garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris*.Les sancions econòmiques associades a aquesta infracció molt greu poden anar des dels 90.000 a 1.000.000 d’Euros, depenent de la gravetat, reiteració i prolongació en el temps de la infracció. Així mateix, pot comportar el tancament temporal de l’establiment de farmàcia fins a un màxim de cinc (5) anys.  IV.- En cas de detecció de pràctiques de retrovenda o retrodistribució com les aquí descrites per part de titulars d’Oficines de Farmàcia, resulta recomanable posar-les en coneixement del Departament de Salut, sense que calgui identificar la identitat de la persona denunciant. Ho podeu notificar a la Subdirecció General de Farmàcia (Tel. 93 482 41 89) o bé a la Inspecció d’Assistència Sanitària (Tel. 93 482 41 00).   *Article 102.2.c).12 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol: “Se consideraran infraccions muy graves: (…) 12) Incumplir los almacenes de distribución y las oficinas de farmacia sus obligaciones legales y, en particular, no disponer de las existencias de medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios.Informació elaborada per: