La FEFAC ha presentat una denúncia davant del Departament de Salut contra l’empresa Berdac.

El model d’actuació implantat per BERDAC, consistent en analitzar les pautes de medicació receptades per personal mèdic dels clients que contracten el servei, a preparar la corresponent medicació setmanal i la seva entrega al domicili de l’usuari, podria suposar una vulneració del sistema d’atenció farmacèutic a persones d’acord amb la normativa aplicable.

  • L’activitat de BERDAC consistent en la prestació d’un servei d’atenció farmacèutica a particulars, a través del personal farmacèutic elimina qualsevol facultat d’elecció, i per tant, hauria de considerar-se com un acte que limita la llibertat de l’usuari per escollir ofiina de farmàcia.
  • Addicionalment, atès que BERDAC realitza un servei de naturalesa farmaèutica, hauria de comptar amb l’autorització administrativa prèvia del Departament de Salut a fi de poder exercir l’activitat que promociona.
  • D’altra banda, cal recordar que és una infracció greu “vendre medicaments a domicili o a través d’internet o d’altres mitjans telemàtics”.

FEFAC sol·licita que s’iniciï un procediment d’investigació, esbrinament i inspecció en relació als fets denunciats i s’adopten les mesures administratives oportunes i necessàries per el cessament immediat de l’activitat objecte de la denúncia, amb imposició de les sancions pertinents.