Autòno+Barcelona, al Govern de l’Estat i ajuts per al lloguer

Les empreses i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l’aturada de l’activitat econòmica arran de la pandemia de Covid-19 i l’estat d’alarma al territori espanyol. Per aquest motiu, des de PIMEC ha elaborat un article on respon unes preguntes bàsiques que poden ser del nostre interès, com a farmacèutics i autònoms.

En aquest article PIMEC explica quins ajuts podem demanar com a autònoms. A data d’avui existeixen les següents línies d’ajuts directes:

Ajuntament de Barcelona, Autòno+ Barcelona

Aquest ajut extraordinari està dissenyat amb l’objectiu d’impulsar la reactivació empresarial perquè el temps és considerat com un factor crític per a la supervivència del teixit econòmic i productiu de la ciutat. Veure: https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes

En què consisteix?

L’Ajuntament de Barcelona lliurarà 300 euros, en un pagament únic, per a persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arran la crisi de la Covid-19.

Quin col·lectiu podrà accedir?

El col·lectiu d’autònoms inclou, no només empresaris i individuals, sinó també socis treballadors de societats mercantils, socis cooperativistes que s’hagin acollit al RETA, administradors de societats, treballadors autònoms dependents o treballadors amb vincle familiar amb els propietaris de les empreses.

Requisits?

  • Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA)
  • Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
  • Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol, el Reial Decret-Llei 8/2020 del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.

Termini?

Comença el 20 de maig i acabarà el 30 de setembre, fins a esgotar el crèdit disponible.

Pagament

Un cop publicada la resolució al BOPB, s’ingressaran els 300 € al compte bancari informat en el tràmit.

Al Govern de l’Estat

Prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat (atur del l’autònom), encara que no s’hagi cotitzat per aquest concepte en el passat. Aplicable a: autònoms titulars de negocis tancats per l’administració arran de l’estat d’alarma, que són els comerços al detall, excepte els d’alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions. També autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d’almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

  • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.

  • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.

  • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, consulteu el punt 9 i 10. 

  • El reconeixement d’aquesta prestació podrà sol·licitar-se fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què hagi finalitzat l’estat d’alarma. Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents que, si escau, s’hagin aportat, dictaran la resolució provisional, estimant o desestimant el dret. Actualment el dia 30/06/2020.

  • Finalitzat l’estat d’alarma, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En el supòsit que es desprengui que l’interessat no tenia dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

Coneix qui la pot sol·licitar i quins són els requisits fent clic aquí. 

He de renovar la sol·licitud?

No és necessari. Si ja està aprovada, se seguirà rebent fins a l’últim dia del mes de finalització de l’estat d’alarma.

Quines prestacions de la seguretat social són incompatibles amb la prestació?

Incapacitat temporal, maternitat (total) i paternitat, i ajudes percebudes degudes a la paralització de la flota, pels treballadors per compte pròpia inclosos en el Règim especial dels treballadors del mar.

Haig de fer alguna gestió si m’han reconegut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat i he pagat la quota d’autònoms?

No, la devolució de quotes s’efectuarà d’ofici.

Què passa si la resolució favorable de la prestació és posterior al cobrament de la quota d’abril?

En aquest cas, serà retornada d’ofici en el mes de juny.

Ajuts per pagar el lloguer

Dirigida a famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

En què consisteix?

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19. La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

–       Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.

–       Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front.

L’ajut es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge.

Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre.

Quin pot accedir ?

Les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual. També ha de tenir la residència legal a Catalunya.

La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de :

a) Haver passat a estar en situació d’atur,

b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),

 c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,

 d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Altres requisits :

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros.

Com s´ha de sol·licitar

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta.

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=

 Termini

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Per altres dubtes 

http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank