Inici 9 COVID-19 9 Informació sanitària i organitzativa 9 Són els aparells d’ozó segurs i eficaços?

Informació d’interès sobre la utilització d’aparells generadors d’ozó per a la desinfecció de l’aire i altres recomanacions sobre neteja i ventilació de locals

Davant les consultes rebudes sobre l’eficàcia i seguretat dels aparells generadors d’ozó que s’estan comercialitzant per a la desinfecció de l’aire, us traslladem la següent informació recollida al respecte, procedent de documents del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El document del Departament de Salut Tractament de desinfecció de l’aire amb ozó  assenyala que aquesta substància està sent avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa de cap document sota la legislació de biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús.

El document esmentat indica que la substància ha estat notificada i defensada, entre d’altres finalitats, per a la desinfecció de l’aire, i es pot entendre que té activitat en aquest sentit, però es plantegen dubtes principalment sobre les dosis necessàries per garantir la seva eficàcia en front al coronavirus i els efectes sobre la salut que aquestes dosis poden implicar.

Per aquest motiu, informa Salut que fins al moment, els responsables de la posada al mercat dels aparells generadors d’ozó ho fan sota la seva responsabilitat, amb l’únic requisit d’haver-ho notificat al Ministeri de Sanitat, d’acord amb la normativa aplicable. Tanmateix, aquest requisit no implica una conformitat per part del Ministeri de Sanitat.

Així mateix, el Ministeri de Sanitat ha emès la Nota sobre el uso de productos virucidas para la desinfección del Covid-19 en la qual assenyala que els biocides, entre els quals es troben els desinfectants virucides, són productes necessaris per al control dels organismes nocius per a la salut humana, però, poden implicar riscos per a les persones, a causa de les seves propietats intrínseques i un ús no adequat. Per això, la seva comercialització i ús es troba regulat pel Reglament (UE) núm. 528/2012, a més de per la normativa nacional. En aquest sentit, indica que no s’han de comercialitzar ni utilitzar biocides que no hagin estat expressament autoritzats i registrats degudament o, si s’escau, notificats. Tots els biocides comercialitzats han de contenir substàncies actives que hagin estat aprovades amb anterioritat o bé estiguin en període d’avaluació a la Unió Europea.

El Ministeri recorda que hi ha substàncies biocides que es troben en avaluació a la Unió Europea permetent-se, a l’espera de finalitzar aquest procés, la comercialització dels productes que les contenen, sempre que es respectin les mesures de seguretat corresponents.

En aquest grup es troben algunes substàncies, la generació de les quals es realitza in situ, mitjançant maquinària, com és l’ozó. Aquest fet impedeix, a més, que tinguin un etiquetatge que avisi de la seva perillositat i usos, a diferència de la resta de biocides.

Per això, per a aquest tipus de biocides, es recorda la importància de seguir les recomanacions de fabricant.

Davant la proliferació al mercat de dispositius productors d’ozó, el Ministeri adverteix que l’ozó, igual que altres biocides:

  • No es pot aplicar en presència de persones.
  • Els aplicadors han de comptar amb els equips de protecció adequats.
  • En ser una substància química perillosa, pot produir efectes adversos. En l’inventari de classificació de la ECHA (Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques) es notifica la classificació d’aquesta substància com a perillosa per via respiratòria, irritació de pell i dany ocular.
  • S’haurà de ventilar adequadament el lloc desinfectat abans del seu ús.
  • Pot reaccionar amb substàncies inflamables i pot produir reaccions químiques perilloses al contacte amb altres productes químics.

Cal dir que el Ministeri de Sanitat, a la seva pàgina web, té publicada la Llista de productes actualment avaluats i registrats per als quals s’ha demostrat la seva eficàcia virucida. Aquest llistat s’actualitza periòdicament, en funció de l’aprovació de nous productes.

Així mateix, el Ministeri afegeix que, actualment, no hi ha cap producte virucida que estigui autoritzat per al seu ús per nebulització sobre les persones. Per tant, aquesta tècnica d’aplicació que s’anuncia en els denominats túnels desinfectants de cap manera pot ser utilitzada sobre persones ja que un ús inadequat de biocides introdueix un doble risc, possibles danys per a la salut humana i donar una falsa sensació de seguretat.

Finalment, pel seu interès, recomanem la consulta dels següents documents elaborats pel Departament de Salut.

El primer dóna pautes per a la Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana incloent aspectes com ara les zones principals d’actuació, tractaments de desinfecció, capacitació del personal…

El segon se centra en la Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana i estableix, com a recomanació general, mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització. Així mateix, en els sistemes de calefacció i refrigeració, es recomana evitar, sempre que sigui possible, la recirculació d’aire. El document també dóna pautes pel que fa a l’ús dels lavabos, el manteniment dels sistemes de climatització i els tractaments de desinfecció dels equips de tractament d’aire.

0 Comments

Submit a Comment