La quota d’aquest mes d’octubre pujarà entre 3 i 12 euros

Els autònoms veuran reflectida en la quota d’octubre la pujada dels tipus de cotització per contingències professionals i cessament d’activitat que va ser aprovada al desembre de 2018. Aquest increment havia d’haver entrat en vigor a principis d’any però ha estat retardat per la pandèmia.

Així, a principis d’enguany, es va establir un augment en la mena de cotització per cessament d’activitat -pel qual cotitzen tots els autònoms des de 2019- del 0,7% al 0,8% i per contingències professionals, passant d’un 0,9% a un 1,1% . Això suposa un increment d’una i dues dècimes, respectivament, per sobre del que es venia cotitzant fins ara.

Aquest increment venia recollit concretament en la disposició transitòria segona del Reial decret llei del 28 de desembre de 2018 per a la revaloració de les pensions públiques, i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

La quota d’aquest mes pujarà entre 3 i 12 euros i la pujada per als societaris és de, al menys, 3,5 euros.

Els tipus podrien tornar a pujar a l’any que ve

El citat Reial decret també recull una nova revisió de la mena de cotització per contingències professionals fins al 1,3% (altres dues dècimes per damunt) i del cessament d’activitat al 0,9% (una dècima més). I, a partir de 2022, el tipus de cotització per a tots dos casos es determinarà en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Una excepció: els autònoms en Tarifa Plana
La pujada en els tipus de cotització afectarà a tots els autònoms excepte a aquells que estan acollits a la bonificació coneguda com a Tarifa Plana. Segons el Reial decret llei 28/2018, que recull aquests increments, la quota a pagar per aquests autònoms no es veurà influïda per l’increment en els tipus ja que l’import que abonen durant el primer any és fix.

La llei estableix que, “en el cas que s’hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta consistirà, a partir de l’1 de gener de 2019, en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. D’aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals”.

Font d’informació: Autónomos y emprendedor.es