Com en molts altres àmbits, la infecció per COVID-19 planteja també dubtes respecte a l’efecte dels sistemes de climatització i ventilació en la seva eventual transmissió i propagació.

Atesa aquesta realitat, i d’acord amb els coneixements i informacions disponibles, Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ha elaborat el document Guía de Atecyr de recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistema de climatización y ventilación para edificios de uso no sanitario para la prevención del contagio por COVID-19

Tot i que el document s’adreça als tècnics de climatització i ventilació, conté informacions d’interès sobre mesures preventives, basades en el coneixement científic recollit en guies d’organitzacions internacionals del sector, que poden ser d’interès a l’hora d’aplicar-les en els centres de treball per reduir el risc de contagis.

A continuació recollim algunes d’aquestes recomanacions, tot i que és important revisar el document complet per tenir un major coneixement en aquest àmbit. Atecyr adverteix que moltes de les mesures recomanades poden comportar un major consum energètic, però en aquests moments convé prioritzar la seguretat sanitària sobre el benestar tèrmic i l’eficiència energètica.

Ventilació i aire exterior: el risc de contagi en un edifici és més elevat quan hi ha poca ventilació, per tant, cal que l’aportació d’aire exterior sigui màxima. Això implica dur a terme accions en el sistema que permetin garantir un caudal màxim de ventilació, reduir o eliminar la recirculació d’aire dels equips, aplicar l’extracció en continu en zones de banys, augmentar la ventilació natural (obrir finestres, excepte finestres practicables en banys)…

Condicions termohigromètriques d’operació: es recomana no canviar les temperatures habituals imposades per la normativa en vigor ja que no afecten de forma significativa la desactivació del virus (les que ho permetrien, per sobre de 30 graus són difícilment compatibles amb una activitat laboral). Existeix major controvèrsia pel que fa al control de la humitat, tot i que els rangs reglamentaris en vigor de (30 a 70%) es consideren adequats.

Sistemes de purificació d’aire: la renovació de l’aire és un aspecte de seguretat molt important per prevenir el contagi de COVID-19. Tot i això, hi ha edificis que no disposen de sistemes de ventilació forçada i compten amb escassos recursos de ventilació natural (portes i finestres). Per això, existeixen sistemes específics de neteja i higienització de l’aire que milloren la qualitat de l’aire interior, en els quals cal minimitzar els riscos de propagació de gotícules. El document descriu les característiques de les diferents tecnologies existents: filtració HEPA, filtració electrostàtica, llum germicida UV-C, fotocatàlisi amb TiO2, filtració iònica… És important conèixer les característiques de cada tècnica i les precaucions que requereixen (especialment les que emeten radiacions).

Manteniment de les instal·lacions: les operacions de manteniment són tan importants com la pròpia operativa del sistema, per la qual cosa cal dur a terme una revisió general abans de reobertura (en cas de que hi hagi hagut un tancament de l’edifici), una revisió i neteja de filtres i d’unitats d’impulsió i retorn… Tot això, amb la màxima protecció per al personal encarregat d’aquestes tasques, especialment pel que fa al canvi de filtres.

Neteja de les instal·lacions davant d’un cas sospitós de COVID-19: en aquest cas, cal dur a terme una ventilació de l’espai on hagi estat la persona, almenys de 4 hores, tant forçada com natural. Ha de començar almenys 2 hores abans de les tasques de desinfecció. I dins del protocol de neteja i desinfecció de l’espai, cal incloure les reixetes d’impulsió i retorn de l’aire, el filtre de la unitat interior (si n’hi ha) i  la mateixa unitat interior (si n’hi ha), polveritzant sobre ella una solució desinfectant.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank