1. Inici
 2.  | 
 3. COVID-19
 4.  | Divendres, 12 de novembre, s’obre la tercera convocatòria dels ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19

Divendres, 12 de novembre, s’obre la tercera convocatòria dels ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19

11 nov., 2021 | COVID-19, Subvencions i ajuts Covid19, Actualitat, Empresarials, FEFAC, Subvencions

Aquets ajuts són fruit de les reclamacions realitzades per FEFAC i PIMEC en el marc de la Comissió de Seguiment del Consell de Diàleg Social

Aquests ajuts estan destinats a pagar a proveïdors, pagar costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, amb l’objectiu d’alleugerir l’afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya. 

A qui va dirigit

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les  activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que  la continuïn exercint en l’actualitat, i 
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:  
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
   S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
   En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.
  • Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut. Independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada. Han d’acreditar un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Fer la inscripció prèvia (3ª convocatòria)

0 Comments

Submit a Comment