L’assessor laboral de la FEFAC, José Manuel Moya, ens ha fet arribar una circular laboral sobre el procés de tramitació de les baixes mèdiques.

S’ha establert que totes aquelles situacions de malaltia i aïllament com a conseqüència del coronavirus seran determinades com a incapacitat temporal per contingència comuna amb efectes econòmics d’accident de treball.

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès una sèrie d’instruccions que busquen aclarir el procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut (SPS) per coronavirus, tot conforme al Reial decret llei 6/2020, de 10 de març. Aquestes instruccions són les següents:

Han de ser els metges dels Serveis Públics de Salut (SPS) els que emetin els parts de baixa en tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia. En cap cas els parts de baixa/alta podran ser emesos per les mútues, l’Institut Social de la Marina o empreses col·laboradores.

La contingència a complimentar serà sempre la de malaltia comuna.

Tanmateix, els efectes econòmics seran els d’accident de treball. Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïllades com per les infectades pel coronavirus, ja que passen a percebre des del dia següent al de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.