FEFAC ha dirigit una denúncia al Departament de Salut de Catalunya, amb motiu de la prestació d’un servei d’intermediació en la dispensació i enviament de medicaments a domicili que desenvolupa Alares.

FEFAC entén que aquest servei vulnera l’ordenament jurídic vigent pel que fa a la dispensació de medicaments i productes sanitaris. Aquesta només pot ser exercida per part d’un professional farmacèutic directament a l’usuari o pacient final. Així ho recull l’article 5 de la Llei 16/1997, de 25 d’abril, de Regulació de Serveis de les Oficines de Farmàcia.

La intermediació de Alares entre la posada a disposició d’un medicament i la seva entrega final al pacient, mitjançant el servei d’entrega a domicili del medicament a adquirir mitjançant el servei d’entrega a domicili “Telefarmacia 24h” anul·la de ple la funció de dispensació farmacèutica personal, i per tant, suposa una pràctica contrària a la regla d’atenció farmacèutica que recull l’article 1 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya.

Igualment, aquest servei topa amb el Reial Decret Legislatiu 1/2015. Segons aquest, només poden dur a terme i gestionar la venda a distància de medicaments (no subjectes a prescripció) les farmàcies. Per fer-ho han de disposar d’un lloc web habilitat a l’efecte. I sense la intervenció d’intermediaris.

FEFAC demana que s’acordi iniciar el procediment d’investigació, esbrinament i inspecció en relació als fets denunciats i s’adoptin les mesures administratives oportunes i necessàries per al cessament immediat de l’activitat objecte de denúncia, amb imposició, en el seu cas, de les sancionis pertinents als agents resposnable.