PIMEC considera abusiva i desproporcionada aquesta decisió

PIMEC considera “abusiu” i “desproporcionat” el criteri de la Direcció General de Treball i la Direcció General de la Inspecció del Ministeri de Treball i Economia Social sobre els efectes que comporta el fet de no complir amb l’obligació de salvaguarda de l’ocupació de sis mesos de les empreses afectades per ERTO.  

El criteri fixa que la pèrdua d’un sol lloc de treball comporta que s’hagi de reintegrar la totalitat de les cotitzacions a la seguretat social exonerades, amb el recàrrec i interessos de demora que corresponguin, i per totes les persones treballadores dels que s’hagi aplicat l’exoneració. Davant d’això, PIMEC considera que l’afectació hauria de ser només cas a cas, i no per la totalitat de la plantilla. Aquesta proporcionalitat s’ha de recollir tant en l’import a retornar, com per raó de dimensió de l’empresa, que és també determinant en aquests casos.

PIMEC defensa la importància de preservar els llocs de treball i, especialment, les empreses que han pogut accedir a les mesures de regulació temporal i bonificació. En aquest sentit, anuncia que inicia les accions per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, atès que les conseqüències, per l’abús i desproporció en la seva interpretació, pot comportar la pèrdua de molts més llocs de treball que els que pretenia preservar en un inici.

Així mateix, en tractar-se d’una interpretació tècnica, PIMEC farà la proposta de modificació legislativa, que d’altra banda seria molt senzilla, als Ministeris afectats perquè amb la màxima urgència i per la via d’un Reial Decret- Llei, es puguin donar les directrius per una interpretació raonable.

Font d’informació: PIMEC