8.000 farmàcies espanyoles col·laboren amb CISMED actualment

Les faltes de medicaments en les farmàcies van augmentar un 60% durant 2019 a Espanya. Aquesta és una de les conclusions del balanç del Centre d’Informació sobre el Subministrament de Medicaments (CISMED) de l’Organització Farmacèutica Col·legial amb la informació rebuda de 8.800 farmàcies.

Una altra dada important és que des de la caducitat el 29 de setembre de la primera de les 4 convocatòries de subhastes a Andalusia, s’han reduït en un 50% les faltes dels fàrmacs afectats. És a dir, la disponibilitat d’aquests fàrmacs per als ciutadans andalusos ha millorat en un 50% en quatre mesos.

Les dades del tancament de 2019 de CISMED reflecteixen que dels 363 medicaments amb problemes de subministrament que es van detectar en 2019 afectaven a tots els grups terapèutics. Si bé destaquen els relacionats amb el sistema cardiovascular i nerviós. A més, el 40% es trobaven sota subhasta a Andalusia i aquest mateix percentatge tenien la consideració de desproveïments oficials per l’AEMPS.

Pots consultar els informes setmanals de CISMED a:
https://www.portalfarma.com/profesionales/medicamentos/cismed/paginas/listados-medicamentos-problemas-suministro.aspx