PIMEC ha publicat a la seva web les FAQ suport financer – Avals ICO de prèstecs a autònoms i empreses. En aquesta informació s’explica a qui van adreçats, l’ampliació del termini de venciment i carència, el procediment a seguir, els requisits, les obligacions, la formalització en escriptura pública de l’extensió dels venciments i la carència i el termini màxim per comunicar a l’ICO les sol·licituds de modificació d’avals.

Les FAQ inclouen també recomanacions, condicions aplicables a les extensions de termini d’avals i/o de carència d’acord amb la resolució de 25 de novembre, i procediments específics derivats de la resolució de 25 de novembre relatius a les condicions aplicables a l’extensió i requisits de declaració responsable i a la sol·lictiud.

Finalment, facilita els enllaços a la sol·licitud d’ampliació de terminis i a la declaració responsable.