S’obre la convocatòria d’ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 (del 21 de juliol a les 9:00 h fins al 30 de juliol a les 15:00 h)

Com ja vam informar ahir, 19 de juiol, en nota de premsa avui s’ha publicat l’Ordre que regula la inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial.

Presentació de sol·licituds d’inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo quan es publiqui la convocatòria corresponent.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d’atribució de rendes.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

No poden ser destinataris dels ajuts:

 • Entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, que es va estar obert del 21 al 30 de juny, i compleixin els requisits establerts.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Es preveu en primer lloc, que les sol·licituds incloses en lOrdre ECO/127/2021 seran tramitades fins exhaurir el pressupost previst inicialment i en segon lloc, que les incloses en aquest nou tràmit es tramitaran amb l’import sobrant que també serà repartit fins exhaurir el pressupost disponible i si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds.

Requisits

Els requisits que cal complir per efectuar la inscripció prèvia als ajuts per part dels titulars d’oficines de farmàcia els explica el nostre assessor Buxaderas en aquesta circular.

Principalment destaca que el volum d’operacions declarat o comprovat de 2020 ha baixat més d’un 30% respecte de 2019 i que el volum de deutes pendent subvencionable sigui igual o superior a 4.000 euros.

No poden ser destinataris dels ajuts d’aquesta Ordre:

 • Els qui tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000€.
 • Els qui hagin declarat un resultat net negatiu a IRPF 2019.
 • Els qui no estiguin al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques o en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Accés al tràmit

Preguntes freqüents

Resum dels requisits

Puc optar a l’ajut?

Trobareu tota la informació al Canal EMPRESA

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank