La nostra prioritat en tot moment és garantir la salut de la població. Per això, fem un recordatori de la responsabilitat i apel·lem a la deontologia de tot el col·lectiu. 

Davant les informacions aparegudes en mitjans de comunicació sobre la venda al públic de productes sanitaris (mascaretes, gels i guants) a preus excepcionalment alts per part d’alguna oficina de farmàcia, des de la FEFAC volem recordar a tots els nostres associats l’obligació legal de preservar la cadena de distribució acreditada (majorista, distribuïdor o laboratori) per adquirir els referits productes sanitaris, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’adquirir productes falsificats i/o no homologats o d’incomplir la normativa que ens regula.

En qualsevol cas, cal que la farmàcia valori els costos i els PVP aplicats, en prevenció de no ser utilitzats per empreses que tenen com a objectiu exclusiu el màxim lucre, i no el col·laborar en la millora de la situació d’emergència sanitària actual, com és el cas de l’oficina de farmàcia. 

A continuació, adjuntem nota informativa del nostre assessor legal, ARCO, sobre dispensació de productes sanitaris (mascaretes, guants, gels…):

RESPONSABILITAT DE L’OFICINA DE FARMÀCIA DAVANT DE LA SEVA FUNCIÓ D’ADQUISICIÓ I DISPENSACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS   (Informació elaborada per ARCO).

Amb motiu de la crisis sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, s’ha disparat la demanda de productes sanitaris d’ús particular de mascaretes, guants o gel hidroalcohòlic a nivell de farmàcia comunitària. 

Davant aquest allau de demanda provocada per la circumstància d’excepcionalitat que estem afrontant aquests darrers dies, des de la FEFAC volem advertir a tots els nostres associats de la necessitat, ara més que mai, de preservar la cadena de distribució acreditada (majorista, distribuïdor o laboratori) i adquirir els referits productes sanitaris únicament de proveïdors acreditats. 

D’acord amb l’article 2.1 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya, correspon a l’oficina de farmàcia la funció d’adquirir, custodiar, conservar i dispensar medicaments i productes sanitaris. En el marc d’aquesta funció primordial, el farmacèutic no es limita a fer entrega del medicament o producte sanitari, sinó que té el deure de comprovar que els referits productes no presenten defectes que n’impedeixin la seva dispensació, a fi i efecte de prevenir l’aparició de danys no desitjats. 

En atenció, el compliment efectiu de l’esmentada funció exigeix als titulars d’oficines de farmàcia adquirir els esmentats i altres productes sanitaris de distribuïdors autoritzats, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’adquirir productes falsificats i/o no homologats.  

L’eventual posada a disposició d’usuaris i pacients de productes sanitaris no homologats, inclús en cas d’absolut desconeixement, podria derivar en la imputació de severes responsabilitats civils als titulars d’oficines de farmàcia en supòsits acreditats de danys i perjudicis causats per aquests productes. 

Per últim, el titular de l’oficina de farmàcia també podria incorre en vàries infraccions administratives en matèria de salut pública, a destacar, (i) una infracció greu tipificada a l’Article 112.bis. b).12 de la Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, consistent en dispensar productes sanitaris alterats o en males condicions, sancionable amb multes de 30.000 a 90.000.-Euros, o (ii) una infracció molt greu, tipificada a l’Article 112.bis.c).3 del mateix text legislatiu, consistent en comercialitzar i/o posar en servei productes que comprometen la salut o la seguretat dels pacients, dels usuaris o, si és el cas, de tercers, amb multes des de 90.000 a 600.000.-Euros. 

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank