No existeix encara una normativa autonòmica que defineixi aquests beneficiaris ni fixi les condicions i requisits que hauran de complir les empreses per acollir-se als ajuts

El Govern de l’Estat va aprovar el mes de març un Reial decret-llei de mesures de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19.

Inicialment, s’havien exclòs les oficines de farmàcia de les activitats empresarials (CNAE) subjectes a ser beneficiaris d’aquestes mesures de suport.

No obstant això, posteriorment i fruit de les gestions realitzades per FEFAC i PIMEC, s’ha traslladat a les Comunitat Autònomes la capacitat de modificar les activitats empresarials beneficiàries dels ajuts.

Des de la FEFAC i des de PIMEC estem treballant per tal que el Govern de la Generalitat inclogui les farmàcies dins d’aquests possibles beneficiaris.

Hores d’ara, però, no existeix encara una normativa autonòmica que defineixi aquests beneficiaris ni fixi les condicions i requisits que hauran de complir les empreses per acollir-se als ajuts.

Tot i això, el Reial decret-llei estatal fixa unes bases que condicionaran aquests requisits. Des de la FEFAC creiem important traslladar als nostres socis aquests requisits bàsics en previsió de la possibilitat d’acollir-se a aquests futurs ajuts.

En aquest sentit, el Reial decret-llei 5/2021, de 12 de març, fixa les següents condicions:

Línies covid d’ajudes directes a autònoms i empreses:

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia. Aquestes ajudes directes tindran caràcter finalista, emprant-se per satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors,  així com els costos fixos incorreguts pels autònoms i empreses considerades elegibles.

Seran destinataris dels ajuts:

  • Els empresaris o professionals el volum d’operacions anual dels quals (declarat o comprovat per l’Administració en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent) hagi caigut el 2020 més d’un 30% respecte a l’any 2019.
  • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF.

Les CC.AA fixaran els límits màxims dels ajuts de manera que no se superin:

  • 3.000 euros quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF.
  • En el cas d’empresaris o professionals amb caiguda superior al 30% del volum d’operacions, l’ajut màxim serà:
  • El 40% de la caiguda del volum d’operacions (2020 respecte 2019) que superi l’esmentat 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, així com en les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.
  • El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions (2020 respecte 2019) que superi l’esmentat 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.
  • Sens perjudici d’això, en aquests casos l’ajut no podrà ser inferior als 4.000€ ni superior als 200.000€.

No podrà concedir-se cap ajut passat el 31 de desembre de 2021.

Línia per a la reestructuració del deute financer covid:

Aquestes mesures s’apliquen a les empreses i autònoms que hagin subscrit operacions de finançament que comptin amb aval públic, que s’haguessin concedit per les entitats de crèdit entre el 17 de març de 2020 i 13 de març de 2021.

Addicionalment, l’empresa o autònom, en els casos en què li sigui aplicable i sempre que el termini de sol·licitud estigui vigent, haurà d’haver sol·licitat prèviament a les entitats financeres i aquestes haver comunicat la formalització a l’ICO les mesures d’ampliació de terminis i carències, recollides en el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a el sector energètic, i en matèria tributària.

Es podran realitzar transferències a les empreses i autònoms que compleixin amb els requisits establerts pel Codi de Bones Pràctiques (que ha de definir properament el Consell de Ministres) amb la finalitat exclusiva de reduir el principal pendent de les operacions financeres. Aquestes transferències es produiran en el marc de els acords de renegociació de deutes que assoleixin els deutors i les entitats financeres creditores.

Fons de recapitalització d’empreses afectades per covid:

Es tracta d’un fons per aportar suport en forma d’instruments de deute, de capital i híbrids de capital, o una combinació d’ells, a empreses no financeres, que prèviament ho hagin sol·licitat i que tinguin dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Les condicions i requisits per accedir a aquest fons estan també pendents de determinar.

A continuació, us detallem en uns quadres-resum les principals característiques d’aquestes línies de finançament:

A QUI VAN ADREÇADES LES MESURES DE RE ESTRUCTURACIÓ DE LES LINIES DE FINANÇAMENT ICO COVID 19

Caiguda Facturació 2020 respecte a 201930 %  
ResultatsPer accedir a la conversió de préstecs participatius i a la recepció de transferències per reduir el deute (quitança) caldrà haver declarat un resultat negatiu després d’impostos.  
Corrent operacionsL’empresa ha d’estar al corrent de pagaments de les operacions i no estar en concurs.  
Requisit aprovacióSobre la base anàlisi del client que faci l’entitat adherida al Codi de Bones Pràctiques.  

I) EXTENSIÓ VENCIMENT DELS PRÉSTECS AMB AVAL PÚBLIC

Quan serà d’obligada aplicacióPer les entitats que hagin subscrit el Codi de Bones pràctiques i per a les empreses que acompleixin els requisits esmentats.  
Quan serà d’aplicació voluntàriaQuan no s’acompleixi el requisit de caiguda mínima de la facturació.  
Ampliació carènciaSegons acord de les parts.  
Elements pendentsCodi Bones Pràctiques i taules repercussió nous costos de l’aval.  

II) CONVERSIÓ EN PRÉSTEC PARTICIPATIU

Objectiu de la conversióReforçar els recursos propis de les empreses, al tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.  
Requisits previsSegons quadre inicial (caiguda facturació i pèrdues / corrent pagaments)  
 Pendents definició condicions i requisits  

III) TRANSFERÈNCIES PER A LA REDUCCIÓ DEL PRINCIPAL ICO COVID 19 (QUITANCES)

A qui va adreçatEmpreses i autònoms que hagin rebut finançament amb aval ICO durant la pandèmia i que acompleixin els requisits de pèrdua facturació, pèrdues i corrent de pagaments.  
Requisits previsAcord de re negociació entre empresa i entitat financera.  
Reduccions del principal (percentatge quitança respecte al principal avalat)  50 % del principal avalat si la caiguda de la facturació és inferior al 70 % (i superior al 30 %)
75 % del principal avalat si la caiguda de la facturació és superior al 70 % (i superior al 30 %)
Límit línia– 2750 Mio per avals ICO – 100 Mio per avals Cesce – 150 Mio per avals gestionats per CERSA  

Consells d’actuació:

Durant el pròxim mes es coneixeran les entitats adherides al Codi de Bones pràctiques.

La implantació d’aquestes mesures requereixen d’una planificació financera a mig termini.

PIMEC disposa d’un model de planificació específic que ajudarà a estructurar l’estratègia financera més adequada i us pot recolzar en tot els procés de gestió de les actuacions amb les entitats financeres, tant en l’àmbit de la conversió de préstecs a participatius com en la re negociació per acordar les quitances.

Si us interessa tenir més informació sobre aquests ajuts podeu contactar amb FEFAC:

Ruth Rigola: rrigola@afb.cat 93 323 24 22