Amb la finalització de l’estat d’alarma, el president de la Generalitat de Catalunya ha dictat el Decret de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

En base a aquest Decret, el Govern de la Generalitat ha promulgat la Resolució SLT/1429/2010,  de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquesta Resolució determina les mesures bàsiques de prevenció, les quals s’han de completar amb plans d’acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Entre les mesures que contempla aquesta Resolució hi ha el deure de protecció, entés com l’adopció de les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció, així com la pròpia exposició a aquests riscos; la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris; el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible; la distància física interpersonal de seguretat; l’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats o la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

També es contempla l’elaboració de  Plans sectorials específics i protocols organitzatius per a diferents àmbits, entre ells els centres, serveis i establiments sanitaris, la distància física interpersonal de seguretat (que s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona),  la celebració de reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o els aforaments en espais tancats i activitats a l’aire lliure.

Així mateix, s’estableix la necessitat d’establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l’interior d’aquests, a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

També s’indica que les persones titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats que estiguin obertes al públic, així com les activitats de prestació de serveis o, si escau, les persones responsables de la seva organització, han d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, i que sigui l’interlocutora amb l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic que afecti aquests locals, establiments o espais.

Pel que fa a l’ús de mascaretes, la norma assenyala que les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta en els supòsits següents:

  • En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.
  • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l’ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan estant en les seves cobertes o espais exteriors resulti possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.

Aquesta obligació continguda no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank