El 26 de novembre de 2020, el Tribunal Suprem va dictar dues sentències per les que resolgué, en essència, que la transmissió d’una oficina de farmàcia està subjecta i no exempta de l’Impost de Transmissions Patrimonials i d’Actes Jurídics Documentats (AJD).

El Tribunal Suprem estimà els recursos plantejats per l’Administració tributaria, fonamentant la seva decisió amb l’argument de que la primera copia d’una escriptura notarial, per la que es documenta la cessió o transmissió d’una oficina de farmàcia, és un acte susceptible d’inscripció al Registro de Béns Mobles, atès que es tracta d’un acte jurídic translatiu de la propietat d’una unitat empresarial avaluable econòmicament, atorgat en document públic, i que no es troba subjecte a d’altres modalitats de l’Impost de Transmissions Patrimonials.

Fins que es va dictar l’esmentada Sentència, existien discrepàncies entre les Administracions Autonòmiques i els Tribunals respecte de la tributació d’aquest negoci jurídic, havent comunitats autònomes que sí liquidaven i exigien el gravamen per AJD, i d’altres que no. Així  doncs, les referides sentències del Tribunal Suprem unifiquen el criteri que haurà d’aplicar-se d’ara en endavant, i que han donat lloc a que diferents Administracions tributàries de les comunitats autònomes estiguin iniciant procediments de comprovació limitada a aquelles oficines de farmàcia que s’han transmès en els darrers quatre anys.

L’inici d’aquest tipus de procediments es produeix amb la notificació als interessats (a no ser que es pacti en contrari a l’escriptura de compravenda de l’oficina de farmàcia, qui ha de pagar l’Impost serà la part compradora), per part de l’Administració Tributària actuant (a Catalunya, l’Agència Tributària de Catalunya) d’una proposta de liquidació, respecte de la que s’atorga als interessats un termini de deu dies per efectuar al·legacions.

Un cop transcorregut el període d’al·legacions, l’Administració emet una liquidació del deute més els interessos de demora meritats des de que s’hagués hagut d’ingressar l’Impost (els trenta dies posteriors a l’atorgament de l’escriptura de compravenda), atorgant un període d’ingrés força breu. S’ha d’advertir que si no s’ingressa el deute dins del termini atorgat per l’Administració, s’haurà de satisfer un recàrrec de constrenyiment d’entre el 5% i el 20%. 

A Catalunya, el tipus de gravamen aplicable és del 1,5% sobre l’import de la transmissió documentat en l’escriptura notarial de compravenda.

Les esmentades Sentències del Tribunal Suprem, i les actuacions subsegüents de les Administracions Tributàries arrel d’aquella, estan generant múltiples opinions contràries, especialment per l’aplicació retroactiva que s’està duent a terme respecte a transmissions d’oficines de farmàcia anteriors al criteri establert jurisprudencialment, i també per la incorrecta determinació de la base imposable que es pren per l’Administració per calcular l’import a ingressar.

En conseqüència, es recomana als titulars d’oficines de farmàcia que, quan rebin una notificació relativa a una proposta de liquidació de l’Agència Tributària en concepte d’AJD per la recent adquisició d’una oficina de farmàcia,  la remeti amb la major celeritat possible als seus assessors per tal que puguin advertir-los dels terminis de pagament i, si s’escau, per tal d’interposar el corresponent recurs o reclamació.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank