Aquest document és fruit del consens entre professionals del Departament de Salut, el CCFC i la FEFAC

El 26 d’octubre va tenir lloc la presentació de la “Guia per a la venda a distància al públic a través de llocs web de medicaments d’ús humàn o subjectes a prescripció mèdica”.

Aquest document és fruit del consens entre professionals del Departament de Salut, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i la FEFAC.

L’acte de presentació de la guia, que va tenir lloc al COF de Barcelona, va comptar amb les intervencions de Manel Rabanal, cap de Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques del Departament de Salut; Jordi Casas, president del COFB i del CCFC; i Antoni Torres, president de la FEFAC. També van participar Adelá Perisé, de la Secció de Vigilància i Publicitat de Medicaments del Departament de Salut; i Mercè Armelles, cap de la Secció de Vigilància i Publictat dels Medicaments del Departament de Salut.

Una de les línies de treball de FEFAC està relacionada amb les bones pràctiques i la legalitat en la distribució i venda de medicaments (RD 870/2013). La FEFAC actua en cas de detectar alguna irregularitat en aquest àmbit i posant-ho en coneixement de les autoritats amb la denúncia pertinent.

La guía recull la normativa i procediments telemàtics necessaris per poder fer la venda de medicaments a la població general a partir d’una pàgina web propietat d’una farmàcia.

Contingut de la guia

  • Marc Normatiu
  • Requisits generals de la venda a distància al públic
  • Requisits específics de la pàgina web de venda d’una farmàcia: contingut obligatori i logotip de la UE
  • Comunicació de l’activitat de venda de medicaments: alta, modificació de dades i baixa
  • Manteniment de les pàgines web
  • Requisits sobre dispensació, transport i lliurament del medicament: devolucions
  • Infraccions i sancions
  • Enllaços d’interès