El 14 de març es va declarar l’estat d’alarma per tal de gestionar la crisis sanitària provocada pel COVID-19, mitjançant el Reial Decret-llei 463/2020.

En aplicació d’allò previst pel citat Reial Decret-llei, l’Ordre SND/233/2020, de 15 de març, dictada pel Ministeri de Salut, estableix obligacions d’informació a subministrar per les persones jurídiques, nacionals o estrangeres ubicades dins el territori espanyol, dedicades a la fabricació i/o importació, i aquelles que tinguin capacitat de fabricació, productes com mascaretes, kits de diagnòstic COVID-19, ulleres de protecció, guants, bates i solucions hidroalcohòliques, entre altres (veure llistat a la nota).

L’Assessor respon

Hem preguntat al nostre assessor legal ARCO si aquesta ordre ens afecta, com a farmàcies comunitàries. ARCO ens ha fet arribar nota informativa. En aquesta explica que únicament les empreses (persones jurídiques) nacionals i internacionals ubicades a ESpanya que tenen per activitat la fabricació i/o importanció dels referits productes mèdics tenien l’obligació de comunicar al Ministeri de Sanitat la disposició d’existències dels esmentants materials mèdics. Per tant, la farmàcia comunitària no es veu afectada per aquesta ordre.

ARCO. Nota Covid-19. Mesures per assegurar l’abastiment de béns i serveis necessaris per a la protecció de la Salut Pública.

Aemps. Nota informativa. Información sobre el suministro de mascarillas, guantes y soluciones desinfectantes a fabricantes de medicamentos, principios activos, productos sanitarios o biocidas.