El Departament de Salut ha elaborat el document Ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals que dóna una sèrie d’informacions i directrius de cara a la reincorporació de les persones als seus llocs de treball i sobre l’eventual utilització de tests microbiològics.

Creiem que és important la informació que s’hi conté, tant des del punt de vista de recomanacions, com del coneixement dels diferents tipus de tests que actualment existeixen i les seves característiques i limitacions.

El Departament assenyala que, atès que molts sistemes de detecció de la malaltia encara no són del tot fiables quan s’utilitzen en persones sense símptomes o sanes, el més important en l’àmbit laboral és mantenir les mesures de protecció i concentrar-se a detectar els possibles casos, i els seus contactes, per tal de poder aïllar-los i evitar la transmissió en el món laboral.

En aquest sentit, el Departament de Salut estableix les següents recomanacions:

  • Planificar adequadament els espais i els torns de treball per assegurar el distanciament físic i evitar aglomeracions.
  • Disposar de les mesures higièniques, entre altres, recomanar l’ús de mascaretes especialment en espais tancats i on sigui més difícil assegurar la distància física de seguretat.
  • Formació als treballadors en les mesures de protecció i la identificació precoç dels símptomes per a la seva derivació al sistema sanitari.
  • Facilitar el diagnòstic i l’aïllament precoç dels treballadors que presenten símptomes, així com la identificació i aïllament dels treballadors que han estat contactes estrets amb malalts diagnosticats.
  • Fins al moment actual, no existeix una prova diagnòstica que pugui mostrar nivells de fiabilitat suficients en el cribratge de treballadors per prendre decisions en l’entorn laboral.
  • Seguir atentament les indicacions de les autoritats sanitàries.
  • Garantir a l’autoritat sanitària la traçabilitat de les proves fetes per poder incorporar els resultats en el Sistema de Salut de Catalunya.

Respecte als tests diagnòstics, el document explica les seves característiques, limitacions actuals i en quins casos està recomanat el seu ús. Existeixen diferents tipus de test, que a títol de resum són:

PCR:

La PCR Identifica la presència de virus en les mostres dels malalts (de nasofaringe, orofaringe). Un resultat positiu per a la prova de la PCR és molt improbable entre la població general que no presenta símptomes, sobretot en persones que no han estat en contacte estret amb altres malalts. La PCR és la prova indicada per fer el diagnòstic en persones malaltes que presenten símptomes.

Tests serològics:

Aquests tests identifiquen els anticossos del virus, o sigui, les defenses que fabrica una persona contra el virus i, per tant, persisteixen després de la malaltia. Actualment, s’estan proposant estudis de seroprevalença en la població general (amb tests serològics) per tal de poder conèixer quin percentatge de la població està immunitzada.

Existeixen diferents tipus de test:

Tests ràpids o d’immunocromatografia. Són test intuïtius, fàcils d’usar i que es poden realitzar en un entorn sanitari controlat, sense necessitat de laboratori. Es poden realitzar amb la mostra de sang que obtenim d’una punxada al dit (sang capil·lar). Existeixen més de 70 productes comercialitzats. La fiabilitat d’aquests tests és molt variable, perquè no tenen una bona sensibilitat (que doni positiu ‒estat d’immunització‒ en les persones que han estat malaltes). Només quan s’utilitzen en malalts que han tingut un quadre clínic greu i després de 7 dies de símptomes, la sensibilitat és bona, però baixa molt en persones que han passat la malaltia amb pocs símptomes.

Test d’ELISA (enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida). Són tests que només es poden realitzar a l’àmbit hospitalari amb equipaments específics. Tenen millor sensibilitat que els tests ràpids, tot i que entre la població amb malaltia lleu també és menor.

Respecte a la realització de tests, el document assenyala en quins casos cal dur-los a terme abans de la reincorporació al lloc de treball.

És important remarcar que, en el cas dels treballadors que han estat al domicili durant la fase de confinament, si no tenen ni han tingut símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19 o no han tingut contacte de risc, en el moment de reincorporar-se al lloc de treball, ho han de fer d’acord amb les indicacions d’higiene i distància social recomanades. No hi ha indicació de realitzar test microbiològic en aquesta circumstància.

En l’àmbit laboral i comunitari s’han de mantenir sempre les estrictes normes de protecció, d’higiene i distanciament social recomanades que són essencials per disminuir el risc d’emmalaltir i/o de ser vector de transmissió.

 

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank