Ahir va tenir lloc a la seu de PIMEC a Barcelona una sessió sobre el Reial Decret 8/2019, que entrarà en vigor aquest diumenge, 12 de maig i que preveu l’obligació de tot empresari d’establir un sistema de registre horari de la jornada. De la mà de l’inspector Antonio Benavides, vam poder conèixer les novetats d’aquest canvi normatiu.

Modificació de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors

Aquesta norma modifica l’apartat 9 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, de tal forma que totes les empreses han de garantir el registre diari de jornada.

El registre de jornada ha d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada treballador. Sobre això, l’inspector Antonio Benavides va recordar, que “no exigeix cap altre paràmetre”. Per tant, no especifica que les interrupcions de la jornada s’hagin de registrar. Tot i això, l’inspector, va dir que, “si podem i no és molt complex és recomanable registrar també les interrupcions”.

Sobre la flexibilitat horària, l’inspector va afirmar que no està renyit aplicar mesures de flexibilitat amb el registre de jornada, sempre que sigui legal. “Si aquesta setmana treballem 10 hores més, no passa res, sempre que al final de la pel·lícula treballem 10 hores menys i es compleixin les hores que marca el calendari”, va explicar.

Organització i documentació

La norma no estableix cap model d’organització i documentació. No obstant, diu és que la documentació d’aquest registre es pot pactar mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

Modalitat

El registre es pot fer a través de mitjans tècnics, telemàtics, informàtics o manuals (paper). Tots els mitjans citats són vàlids sempre i quan es compleixi el condicionant mínim d’hora d’entrada i de sortida. L’inspector de treball també va dir que l’empresa pot tenir diferent mitjans per adaptar les prestacions de servei del treballador a les necessitats de l’empresa. Això sí, cal tenir en compte que el concepte de jornada és el temps de treball efectiu.

La utilització per part de l’empresa d’aquests mitjans ha de tenir en compte la llei de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. “Això vol dir que si fem servir mitjans tecnològics com una aplicació en el telèfon del treballador, no podem obligar-lo a fer servir el seu telèfon personal”, va concretar l’inspector. Per tant, si l’empresa vol fer servir un sistema tecnològic a través del mòbil, ha de facilitar-li al treballador aquest dispositiu.

Pel que fa a la llei de garantia de drets digitals, Antonio Benavides va recordar el:

 • Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral. Els treballadors i empleats públics tenen dret a al desconnexió digital per tal de garantir, fora del temps de treball establert, el respecte al seu temps de descans.
 • Dret a la intimitat davant de la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral.

Conservació i disponibilitat

Les empreses hauran de guardar els registres durant 4 anys i tenir-los a disposició dels treballadors, dels seus representats legals i de la Inspecció de Treball.

Exclusions

Les empreses no estan obligades a regular la jornada per als càrrecs d’alta direcció, empleats de la llar. Tampoc representants de comerç. Tampoc en relacions jurídiques de “becari” o “pràctiques no laborals”. A més, l’inspector va citar algunes professions que donen lloc a dubtes interpretatius, com el cas dels advocats, els artistes d’espectacles públics i els esportistes professionals.

Obligacions del registre de jornada

 • Temps complet sense hores extraordinàries: obligació de registre i conservar-lo durant 4 anys, però no d’entregar el resumen als treballadors. Article 34.9 ET
 • Temps complet amb hores extraordinàries: obligació de registre i conservar-lo durant 4 anys, i entrega de resum al treballador. Article 34.9 ET i 35.5 ET
 • Temps complet sense hores extraordinàries per treballadors mòbils: obligació de registre i conservar-lo durant 4 anys, i entrega del resum si el treballador ho demana. Article 34.9 ET i Art. 10 bis RD 1561/1995
 • Temps parcial: obligació de registre i conservar-lo durant 4 anys, i entrega de resum al treballador. Article 34.9 ET i Art. 12.4 ET.

Infraccions

L’incompliment empresarial d’aquesta obligació, tipificat com a infracció greu, podrà ser sancionat amb una multa de 626 a 6250 euros. Els criteris de graduació que podrien aplicar-se, segons l’inspector de treball són: nombre de treballadors afectats o xifra de negoci, és  adir, a major xifra de facturació, major import de la sanció.

En els contractes a temps parcial cal tenir en compte que, en cas d’incompliment de les obligacions de registre, el contracte presumirà celebrat a jornada completa, excepte si hi ha una prova que demostri el contrari. Les mesures que es prenen són comunicar la variació de la clau de contracte a la tresoreria, que pot liquidar la diferència entre temps parcial i complet. Ho pot fer en el període màxim, que són 4 anys, i en el temps que no s’hagi cobert l’obligació.

Objectius de la nova normativa

 • Lluitar contra l’abús i el frau en la utilització dels contractes temporals
 • Lluitar contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos de jornada i hores extraordinàries no pagades ni compensades.
 • Mesures per corregir els incompliments en matèria salarial i els derivats de l’externalització d’activitats.
 • Protecció de drets fonamentals i promoció de la igualtat
 • Reforç en la lluita contra l’economia regular  

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank