Inici 9 COVID-19 9 Informació sanitària i organitzativa 9 Ventilació i climatització de locals

El Departament de Salut ha publicat una actualització del document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

Es tracta d’un seguit d’indicacions i consells per minimitzar els riscos de transmissió del Coronavirus SARS-CoV-2 a través de l’aire. És important tenir en compte que la ventilació s’ha de considerar una mesura efectiva de prevenció de la malaltia. La renovació de l’aire té efecte sobretot perquè permet reduir la presència de petites gotes d’aerosol que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats.

Recomanem que llegiu i tingueu coneixement del conjunt del document del Departament de Salut. Aquí en destaquem les recomanacions principals:

 • Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització.
 • En els edificis que disposen només de ventilació natural, maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes.
 • Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local i mantenir-la en funcionament 1 hora després del tancament quan això sigui possible.
 • Comprovar que les descàrregues de les extraccions d’aire estiguin allunyades de les preses d’aire exterior. En el cas que estiguin pròximes, cal interposar una barrera per impedir la recirculació. Aquesta consideració és també d’aplicació a les unitats de tractament de l’aire.
 • Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire és recomanable que sigui ininterrompuda mentre estiguin oberts al públic, si això és possible.
 • Els ventiladors poden ser una font de dispersió de gotícules, per la qual cosa no són molt recomanables. Si per raons de d’augment de temperatura cal fer-ne ús, el flux d’aire generat no s’ha de dirigir cap a les persones i s’ha d’utilitzar a la menor velocitat possible, per generar menys turbulències.

Pel que fa als sistemes de refrigeració:

 • Es recomana evitar sempre que es pugui la recirculació de l’aire a les unitats de tractament de l’aire (UTAs), tancant les comportes de recirculació i treballant exclusivament amb aire exterior.
 • Els sistemes descentralitzats, com les unitats de fan-coil, splits o petits equips autònoms, que només recirculen l’aire interior escalfant-lo o refredant-lo, quan sigui necessari utilitzar-los i no es disposi de suficient aportació forçada d’aire exterior, es recomana fer-los servir amb velocitats de ventilador baixes.
 • És aconsellable mantenir la humitat relativa superior a 30 %, atès que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més sensibles a les infeccions a humitats per sota del 10 -20 %.

Pel que fa a la neteja i desinfecció dels equips:

 • Com a mesura de prevenció general, en funció del tipus d’edifici, l’activitat que s’hi desenvolupi, el tipus d’usuaris i l’ocupació de l’espai, pot ser oportú que abans de posar en funcionament les unitats de ventilació i equips de tractament de l’aire es realitzi una neteja i desinfecció dels equips.
 • La neteja i desinfecció de les superfícies externes dels equips es pot fer amb els productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies.
 • Els filtres dels equips domèstics o petits equips autònoms, com splits o fan-coils, es poden desinfectar amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1 %. Per a obtenir-la, es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns 5 minuts per assegurar una desinfecció eficaç. També es poden utilitzar els productes autoritzats per ús pel públic en general per a “desinfecció de contacte” de superfícies i equips (Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o Registre Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Tipus de Productes 2). Després de la desinfecció cal un posterior aclarit amb aigua per evitar que els residus puguin passar a l’aire quan es posi en marxa l’equip.
 • Tots els productes s’han d’utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat.
 • Els desinfectants dels conductes i equips grans d’aire condicionat no s’han d’aplicar de forma continua amb aplicació mecànica amb dosificador ni en presència de persones, i que cal un reciclatge posterior d’aire net al menys durant 1 hora, així com respectar el termini de seguretat establert. És important, per tant, que la persona o entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de precaució i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local. Aquests desinfectants han de ser utilitzats per personal professional especialitzat, que ha de complir els requisits de capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).
 • La desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja adequada. No s’han d’usar biocides com a substituts de la neteja.
 • Les empreses i entitats externes que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció amb productes TP 2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis biocides a tercers.

Notícia relacionada

0 Comments

Submit a Comment