Inici 9 COVID-19 9 Informació sanitària i organitzativa 9 Recomanacions de l’OMS i dels CDC per a oficines de farmàcia

Introducció

L’Oficina regional de l’OMS a Europa ha publicat el document Strengthening the Health Systems Response to COVID-19 Technical guidance #4 Community Pharmacy que recull un seguit de recomanacions i accions estratègiques a aplicar des de la farmàcia comunitària per fer front a la COVID-19.  

Així mateix, els Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agència de salut dels Estats Units d’Amèrica, ha elaborat igualment el Guidance for Pharmacists and Pharmacy Technicians in Community Pharmacies during the COVID-19 Response, que s’actualitza d’acord amb les diferents fases de la pandèmia.

Les recomanacions recollides en el document de FEFAC Coronavirus SARS-coV-2. Bones pràctiques organitzatives per a l’oficina de farmàcia en la fase de transició cap a la nova normalitat publicat el passat 19 de maig ja estan en línia amb les d’aquestes dues institucions.

Tanmateix, aquest document té com a objectiu recollir i traslladar algunes de les recomanacions que fan aquestes dues institucions de referència mundial en l’àmbit de la salut i que considerem d’interès.

Cal assenyalar que les dues institucions destaquen l’important paper de la farmàcia comunitària per fer front a la pandèmia i la necessitat d’assegurar la continuïtat de les seves funcions.

Guia per a la farmàcia comunitària de l’OMS-Europa (Punts principals):

Punts clau:

 • Els farmacèutics i el personal que treballa a les farmàcies comunitàries han d’estar al corrent dels signes i símptomes de la infecció per COVID-19 i de les vies de derivació correctes, en cas de trobar-se amb un pacient sospitós, d’acord amb les autoritats sanitàries del país.
 • Cal reforçar els missatges sobre el distanciament físic i l’estada a casa, d’acord amb les recomanacions del país, que poden anar variant.
 • Els farmacèutics han de tenir consciència de les orientacions nacionals sobre l’ús adequat i correcte de les màscares i sobre com rentar-se les mans correctament (amb infografies a l’abast del públic sempre que sigui possible).
 • Els farmacèutics tenen un paper important en la lluita contra la desinformació i en la resposta a errors i falses afirmacions sobre l’efectivitat de diversos tractaments per a COVID-19.

Recomanacions i accions estratègiques a l’oficina de farmàcia:

Local de farmàcia:

 • Minimitzar el contacte amb clients i material per reduir el risc de transmissió de virus.
 • Posar desinfectants a disposició els clients.
 • El personal s’ha de rentar les mans freqüentment, amb aigua i sabó (almenys durant 20 segons). Si no hi ha aigua i sabó disponible, es pot utilitzar un desinfectant de mà.
 • Netejar les principals superfícies de contacte de la farmàcia amb regularitat, per exemple, cada dues hores, utilitzant una solució homologada basada en alcohol.
 • Limitar el nombre de clients de la farmàcia, presents al mateix temps. Afegiu marques de terra per assegurar-vos que els clients estan separats com a mínim per 1,5 metres.

Hores de treball:

 • Penseu en dividir el personal en equips que treballin diferents hores o en diferents torns per assegurar-vos que hi hagi prou personal a la farmàcia, fins i tot si algú es contagia.
 • Sigueu conscients dels riscos més elevats de transmetre el virus a familiars i amics a causa del treball a la farmàcia.

Subministrament de medicaments:

 • Recomanar medicaments d’acord amb les directrius nacionals per a la gestió de COVID-19.
 • Conèixer els problemes de subministrament de medicaments d’ús comú i, quan sigui possible, mantenir els nivells adequats d’existències per assegurar-ne el subministrament.
 • Garantir la continuïtat del subministrament per a afeccions mèdiques cròniques. Els farmacèutics han de ser conscients de l’existència de disposicions especials que permetin subministrar medicaments com ara els inhaladors d’asma, anticonceptius, medicaments antihipertensius i medicaments per a malalties coronàries i renals sense recepta mèdica.
 • El dolor i la febre i la febre corporal són símptomes habituals en la infecció per COVID-19, per la qual cosa hi pot haver demanda d’analgèsics. Es recomana paracetamol com a agent d’elecció.
 • Penseu en restringir les quantitats de medicaments que es poden subministrar o vendre a una sola persona si hi ha demanda elevada o escassetat coneguda.
 • Conèixer les directrius nacionals sobre les substitucions acceptades de productes amb problemes de subministrament (la substitució d’alguns medicaments pot requerir una consulta amb el metge prescriptor).
 • Penseu en augmentar els serveis de lliurament a domicili de medicaments amb recepta i sense recepta. Els serveis es poden prestar conjuntament amb grups o agències de la comunitat, com ara Creu Roja.
 • Assegureu-vos que es proporcionen instruccions escrites fàcils de seguir per als pacients que no puguin visitar la farmàcia.
 • Estigueu vigilants i informeu a les autoritats de qualsevol tipus de sospita sobre productes falsificats.

Neteja i desinfecció:

 • Penseu en limitar les quantitats de venda de productes de desinfecció per evitar l’acaparament i maximitzar l’accés a aquesta important mesura preventiva.
 • L’escassetat de subministraments comercials de desinfectant de mans pot significar que les farmàcies necessitin preparar productes per protegir la seva comunitat. L’OMS proporciona assessorament sobre la preparació de dues formulacions en la seva Guia per a producció local de formulacions recomanades per l’OMS, que es pot trobar a: https://www.who.int/gpsc/5may/guide_to_local_production.pdf

Guia per a farmàcies dels CDC (Punts principals):

Implementar l’ús universal de proteccions facials:

 • Les persones sense símptomes de coronavirus (“asimptomàtiques”) i les que eventualment desenvolupen símptomes (“pre-simptomàtiques”) poden transmetre el virus a altres persones abans de mostrar-ne símptomes. Això significa que el virus es pot estendre entre persones que interaccionen pròximament –per exemple, parlar, tossir o esternudar–, fins i tot si aquestes persones no presenten símptomes.
 • Tothom que entri a la farmàcia ha de portar una cobertura facial per controlar la font (és a dir, per protegir altres persones en cas que la persona estigui infectada), independentment dels símptomes. CDC recomana portar una cobertura facial de roba a les persones que entrin en entorns públics on sigui difícil mantenir altres mesures de distanciament social, sobretot en zones de transmissió comunitària substancial. No s’han de col·locar cobertures facials de roba als nens menors de 2 anys, a persones que tinguin problemes per respirar o a persones incapacitades per poder treure’s la mascareta sense assistència.
 • Els farmacèutics i els tècnics de farmàcia sempre han de dur una mascareta mentre es troben a la farmàcia per tal de controlar la font.
 • Generalment són preferibles les mascaretes quirúrgiques a les de roba per als professionals sanitaris. Si hi ha escassetat de mascaretes, cal prioritzar-les per als professionals sanitaris que les necessitin. No es poden utilitzar cobertures de roba en lloc de macaretes si el que cal és un control superior al simple control de la font.

Aïllament del personal malalt:

 • Assegureu-vos que el personal de la farmàcia que tingui febre o símptomes que puguin derivar de COVID-19 es quedi a casa seva i fora del lloc de treball fins que s’hagi recuperat.
 • Assegureu-vos que les polítiques de baixa per malaltia siguin flexibles, no punitives i siguin coherents amb les orientacions de salut pública, i que els empleats en tinguin coneixement i les comprenguin.

Dispensació de medicaments:

En tot el procés de dispensació i consell al pacient, cal mantenir al màxim el distanciament social per minimitzar el risc d’exposició per al personal de farmàcia i els propis pacients. A més de seguir les orientacions sobre el lloc de treball, el personal de farmàcia hauria de:

 • Proporcionar un desinfectant de mans que contingui almenys un 60% d’alcohol en els mostradors per a l’ús per part dels pacients.
 • Tenir un accés suficient i fàcil a aigua i sabó o a desinfectant de mans per al personal.
 • Animar a tots els prescriptors a presentar peticions de recepta via telefònica o electrònicament. La farmàcia ha de desenvolupar procediments per evitar la manipulació de receptes de paper, d’acord amb les lleis, reglamentacions o ordres executives estatals adequades.
 • Una vegada preparada la recepta, es pot col·locar la medicació empaquetada en un taulell perquè el pacient la pugui agafar, en lloc de lliurar-li directament.
 • Eviteu manipular targetes d’assegurança. En lloc d’això, demaneu que el pacient faci una foto de la targeta per processar-la o llegeixi en veu alta la informació que es necessita (en un lloc privat perquè altres pacients no ho puguin sentir).
 • Eviteu tocar objectes manipulats pels pacients. Si es produeix la transferència d’articles, el personal de la farmàcia s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó durant almenys 20 segons o bé utilitzar un desinfectant que contingui almenys un 60% d’alcohol. Sempre cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca amb les mans sense rentar-se.
 • Animeu els pacients, especialment aquells que necessiten prendre precaucions addicionals (per exemple, persones grans o  persones amb condicions mèdiques subjacents), a utilitzar mètodes alternatius per recollir medicaments. Per disminuir el risc d’exposició, els pacients amb major risc de patir malalties greus a causa de COVID-19 poden considerar: Lliurament a domicili de medicaments; Recollida fora de la farmàcia o en el cotxe; i Recollida a través de persones amb menys risc.

Estratègies per minimitzar el contacte:

Utilitzeu estratègies per minimitzar el contacte proper entre el personal de la farmàcia i els pacients, i entre pacients:

 • Minimitzeu el contacte físic amb els pacients i entre els pacients. Mantingueu la distància social (2 metres) per a les persones que entren a la farmàcia tant com sigui possible.
 • Utilitzeu senyalitzadors / barreres i marcadors a terra per demanar que els pacients en espera es quedin a 2 metres del mostrador i d’altres pacients i personal de farmàcia.
 • Per protegir-se de les gotes de tos o esternuts, instal·leu una mampara de plàstic transparent a la zona de contacte amb els pacients per proporcionar protecció. Configureu una obertura a la part inferior perquè els clients parlin o per proporcionar els articles.
 • Per a superfícies dures i no poroses, netegeu-les abans amb detergent o aigua i sabó si les superfícies són visiblement brutes, abans de l’aplicació del desinfectant. Netegeu i desinfecteu amb freqüència tots els taulells d’atenció al pacient i les zones de contacte amb pacients. Netegeu i desinfecteu objectes i superfícies que siguin tocades amb freqüència com ordinadors, teclats, telèfons i botons.
 • Utilitzeu els productes antimicrobians registrats per a l’EPA contra el virus causant de la COVID-19. Seguiu les instruccions del fabricant sobre concentració, mètode d’aplicació i temps de contacte per a tots els productes de neteja i desinfecció. (A Espanya podeu consultar la Llista de productes virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat).
 • Elimineu revistes i d’altres articles compartits a les zones d’espera de la farmàcia. Assegureu-vos que es neteja regularment la zona d’espera.
 • Promogueu el distanciament social, derivant el major nombre possible de pacients cap a finestretes, recollida a la porta o lliurament a domicili, quan sigui possible.
 • Inclogueu missatges de text o de telèfons automatitzats que sol·licitin específicament als pacients malalts que es quedin a casa i sol·licitin un lliurament a casa o que enviïn un membre o un amic de la família per recollir el seu medicament.
 • Limiteu el nombre de pacients a la farmàcia.
 • Quan s’ofereixin als pacients serveis de gestió de malalties cròniques, serveis de gestió de medicaments i altres serveis que no requereixin trobades presencials, caldria fer tots els esforços per utilitzar estratègies de telefarmàcia.
 • Tanqueu les unitats d’autoservei de pressió arterial.

Finalment, el document dels CDC recull també mesures no aplicables per a les funcions actuals de la farmàcia comunitària a Espanya com ara la vacunació o la realització de tests de COVID-19.

0 Comments

Submit a Comment