Avui s’ha publicat al DOGC nº 7983 l’Ordre TSF/187/2019, de 16 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que cal prestar a Catalunya durant la vaga general convocada per demà, 18 d’octubre.

En l’àmbit del servei farmacèutic, l’ordre especifica:

  1. Serveis farmacèutics (oficines de farmàcia): es mantindran amb el personal adequat que presti serveis en els torns de guàrdia i nits, segons es tinguin establerts a cada oficina de farmàcia.
  2. Farmàcies de guàrdia: manteniment del servei.

Cal recordar que els empresaris només podran procedir al tancament del centre de treball en cas de vaga o qualsevol altra modalitat d’irregularitat col·lectiva en el règim de treball, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  1. Existència de notori perill de violència per a les persones o de danys greus per a les coses.
  2. Ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències, o perill cert que aquesta es produeixi.
  3. Que el volum de la inassistència o irregularitats en el treball impedeixin greument el procés normal de producció.

El tancament patronal efectuat en aquests termes, produirà respecte al personal afectat la suspensió del contracte de treball, passant el treballador a situació d’alta especial, amb suspensió de l’obligació de pagament de salaris i cotització.

L’empresari que d’acord amb els paràgrafs anteriors procedís al tancament del centre de treball, ha de posar en coneixement de l’autoritat laboral en el termini de dotze hores.

El tancament dels centres de treball es limitarà al temps indispensable per assegurar la represa de l’activitat de l’empresa, o per a la remoció de les causes que el motivaren.

Barcelona, 17 d’octubre de 2019.

Consultoría Estudio Legal Bufete Abogados S.L.P

José Manuel Moya.

Advocat.


NOTICIES RELACIONADES